28 Kasım, Pazartesi
- November 28th, Monday
Saat
- Time
A Salonu
- Hall A
B Salonu
- Hall B
C Salonu
- Hall C
D Salonu
- Hall D
E Salonu
- Hall E
Söyleşi Odası
- Conversation Room
09:00- KAYIT
- REGISTRATION
11:00-12:15 KONFERANS
- (CONFERENCE)


Araştırmalarda Etik Kurul Başvuru Süreci:
Sık Karşılaşılan Sorunlar
- (Ethical Committee Application Process in Research: Common Problems)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Ömer ŞENEL

Konuşmacı (Speaker):
Dr. M. Levent ÖZGÖNÜL
Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu Başkan Yardımcısı
- (Vice President of Akdeniz University Clinical Research Ethical Committee)
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
- LUNCH
13:30-15:00 SPOR YÖNETİMİ PANELİ
- (SPORTS MANAGEMENT PANEL)

SPORDA SEKTÖREL PAYDAŞLAR VE İNOVASYON
- (SECTORAL PARTNERS AND INNOVATION IN SPORTS)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. A. Azmi YETİM

Konuşmacılar (Speakers):
İ. Renay ONUR
Spor İstanbul Genel Müdürü
- General Manager of Spor Istanbul
Yerel Yönetimlerde Spor- İstanbul İli Örneği
- (Sports in Local Governments - The Case of Istanbul Province)
-

Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU
EPSI (Avrupa Sporda İnovasyon Platformu / - European Sports Innovation Platform)

Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU
Siyaset ve Spor
- (Politics and Sports)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 1
- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION 1

Oturum Başkanı / Chair : Timuçin GENCER

71 Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Suriyeli Öğrenciler İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
- Problems Encountered With Syrian Students in Physical Education and Sports Lessons and Suggestions For Solutions

Osman YOKA, M. Behzat TURAN, Keziban YOKA

126 Tekler ve Çiftler Kategorilerinde Oynayan Badmintoncuların Öz Yeterliklerinin İncelenmesi
- Investigation of the Self Efficiency of Badminton Players in Singles and Doubles Categories

İlayda Nur ÖZELGÜL, Anıl TÜRKELİ

223 Okul Öncesi Dönemde Cimnastik Eğitimiyle Değerler Gelişimi
- Values Development With Gymnastics Education in Preschool Period

Sinem YÜRÜK, Sibel SÖNMEZ, Feride Zişan KAZAK

273 Spor Bilimleri Öğrencilerinin İş Bulma Kaygıları ve Kariyer Geleceği Algı Düzeyleri
- Job Finding Anxiety and Career Future Perception Levels of Sports Science Students

Fatma İrem TOPTAŞ, Nurgül EROL, Bijen FİLİZ

40 Beden Eğitiminde Öz ve Akran Değerlendirmenin Öğrencilerin Beceri, Öz-Düzenleme ve Hedef Yönelimi Üzerine Etkisi
- The Effects of Self- and Peer Assessment on Students’ Skill, Self-Regulation and Goal Orientation in Physical Education
Yasemin AZZALOUALIDINE, Gökçe ERTURAN

119 Beden Eğitimi Derslerinde Teknoloji Kullanımı ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Sistematik Derlemesi
- A Systematic Review Of Studies on the Use of Technology in Physical Education Class

Emine Büşra YILMAZ, Sevim AKŞİT, Oğuzhan DALKIRAN

143 Üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Bilimlerindeki Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Tutumlarının Değerlendirilmesi
- The Evaluation of Online Learning Attitudes of Students in Physical Education and Sports Sciences of Universities

Hatun ALPSÜLÜN, Osman Tolga TOGO

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 1
- EXERCISE AND SPORTS PSYCHOLOGY 1

Oturum Başkanı / Chair : Gözde ERSÖZ

174 Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği - Kısa Formu’nun Güvenirlik Genelleme Meta-Analizi
- Reliability Generalization Meta-Analysis of Moral Disengagement in Sport Scale - Short

Yasin ALTIN, Semiyha TUNCEL, Maria KAVUSSANU

311 Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışı ile Özgüven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Sportsmaning Behavior and Levels of Confidence of Physical Education Sports School Students

Yakup ÖNAL, Ali Burak TOY, Gamze GÜNEY

367 Diz Cerrahisi Geçiren Sporcuların Kinezyofobi Ve Psikolojik Sağlamlık Durumunun İncelenmesi
- Examination of Kinesiophobia and Psychological Health Status of Athletes With Knee Surgery

Reyhan DAĞ, Barış YILMAZ, H. Can İKİZLER, A. Enver KAPELMAN, Mustafa EROL, Özlem KIRANDI

127 Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Sendromunun İncelenmesi ve Karşılaştırılması
- Investigation and Comparison of Burnout Syndrome of Faculty of Sports Sciences and Health Sciences Students

Mustafa EROL

382 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasına Katılan Yüzücülerin Benlik Algısı ve Bencillik Düzeylerinin İncelenmesi
- Investigation of Self-Perception and Selfishness Levels of Swimmers Participating in Fin Swimming Turkey Championships

Gonca DEMİR, Mustafa ARICI, Mehmet İsmail TOSUN, Emrah YILMAZ

209 Tırmanış Sporcularının Özyeterlik Düzeylerinin Cinsiyet, Yaralanma Durumu, Spor Geçmişi, Tırmanış Türü ve Tırmanış Derecesi Açısından İncelenmesi
- Examination of Self-Efficacy Levels of Climbing Athletes in Terms of Gender, Injury Status, Sport History, Type Of Climb And Degree Of Climbing

Canan TURGUT, Serdar KOCAEKŞİ, Nalan AKSAKAL

272 12 Haftalık Ustalık Motivasyonel İklimde Uygulanan Kuvvet Antrenmanı Müdahalesinin Bazı Performans Parametreleri Üzerine Etkisi
- Effect of 12-Week Motivational Mastery of Strength Training Intervention on Some Performance Parameters

Muhammet Cihat ÇİFTÇİ, Salih ÇABUK

349 Öğrenci ve Velilerin Espora Yönelik Tutumları Üzerine Bir İnceleme
- A Review on Student and Parents' Attitudes Towards Esports

Ayşegül ACAR, Mehmet Fatih KÖSE, Nilgün ÖZCAN, Erhan AÇAR, Mehmet Ata ÖZTÜRK

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 1
- PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 1

Oturum Başkanı / Cahir : Vedat ÇINAR

30 Ortaokul Öğrenci Velilerinde Dijital Ebeveynlik Tutumu ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Digital Parenting Attitudes and Physical Activity in Secondary School Students' Parents

Nimet HAŞIL KORKMAZ, Fatma DEMİR, İnci Ece ÖZTÜRK, Selen UĞUR MUTLU

69 COVID 19 Salgını Sürecinde Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Fiziksel Aktivite Katılımları: Ebeveyn Görüşleri
- Physical Activity Participation of Pre-School Children During the Covid 19 Epidemic: Parent Views

Erkan YÜZÜAK, Caner ÖZBÖKE, İlker YILMAZ, Emine Sema BATU

137 Elit Sporcularda Gastrointestinal Semptomlar ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki  
- The Relationship Between Gastrointestinal Symptoms and Sleep Quality in Elite Athletes

Musab ÇAĞIN, İmdat YARIM, Halil İbrahim CİCİOĞLU

141 Profesyonel Bir SCUBA Dalıcısında Elektrofizyolojik Ablasyon
- Electrophysiological Ablation in a Professional SCUBA Diver

Ayşe Sena YUMBUL KARDAŞ, Şevket BALLI

214 Lise Çağındaki Adolesan Kızların Planlanmış Davranış Kuramına Fiziksel Aktiviteye Yönelik Görüşleri: Açıklama Çalışması 
- Views of High School Aged Adolescent Girls on Physical Activity According to the Theory of Planned Behavior: Elucidation Study

Günay YILDIZER, Gonca EREN, Ahmet Sinan TÜRKYILMAZ, Chung Gun LEE

118 Menstrual Döngü Ve Sirkadiyen Ritme Göre Akut Yüksek Şiddette Egzersizin Biyoelektrik Empedans Analizinden Ölçülen Faz Açısı Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma
- The Effect Of Acute High-İntensity Exercise During The Menstrual Cycle and Circadian Rhythm On Phase Angle Measured From Bioelectrical İmpedance Analysis: A Pilot Study

Mehmet Gören KÖSE, Tuğba Nilay KULAKSIZ, Ferhat ESATBEYOĞLU, Ayşe KİN İŞLER, Tahir HAZIR

235 Sedanter ve Spor Özgeçmişi Olan Bireylerde Pilates Egzersizlerinin Dinamik Denge ve Esneklik Üzerine Etkisi
- The Effect of Pilates Exercises On Dynamic Balance And Flexibility in Individuals With Sedanter and Sports Background

Tuğçe ÇİMKE, Beyza ÇINAR, Büşra SONER, Sinem PARLAKYILDIZ, Serkan UZLAŞIR

15:00-15:15 ARA
- BREAK
15:15-16:45 SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
- (SPORTS HEALTH SCIENCES SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Emin ERGEN

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. O. Bülent YILDIZ
Neden Şişmanlıyoruz, Neden Zayıflayamıyoruz?
- (Why Do We Get Fat, Why Cannot We Lose Weight?)


Dr. Özgür KASIMAY
Kronik Hastalıklarda Egzersiz Öncesi Değerlendirme ve Vaka Önerileri
- (Pre-Exercise Evaluation and Case Suggestions in Chronic Diseases)


Dr. Meral KÜÇÜK YETGİN
“Diyabezite” Diyabet ve Obezite Tedavisinde Egzersiz
- (“Diabesity” Exercise in the Treatment of Diabetes and Obesity)

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR SEMPOZYUMU
- (PSYCHOSOCIAL FIELD IN SPORTS SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Abdurrahman AKTOP

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. F. Hülya AŞÇI
Fiziksel Benlik Algısı: Kültür ve Fiziksel Aktivitenin Rolü
- (Physical Self of Sense: The Role of Culture and Physical Activity)


Dr. Gülfem SEZEN BALÇIKANLI
Sporda İyi, Kötü, Çirkin
- (The Good, The Bad, and The Ugly in Sports)


Dr. Mehmet TÜRKMEN
Türk Halklarında Geleneksel Spor Oyunlarının Sosyo-Kültürel Rolü
- (Socio-Cultural Role of Traditional Sports Games in Turkic Peoples)

SPOR YÖNETİMİ 1
- SPORT MANAGAMENT 1

Oturum Başkanı / Chair : Fatih YENEL

269 Spor Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi: Avrupa, Avustralya, Amerika ve Türkiye Örneği 
- Examining Sports Management Systems: The Case of Europe, Australia, America and Turkey

Ahmet USLU

23 Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara İlişkin Voleybol Altyapı Antrenörlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
- Evaluation of Volleyball Youth Coaches Aspects Relating to Exiısting Problems at Turkish Sports Management

Murat ASLAN

116 Gönüllü Yönetimi: Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Örneği
- Volunteer Management: The case of Youth and Sports Volunteers Association

Şefiye TUZCU, Rıdvan EKMEKÇİ

163 Sporcuların Sosyal Medya Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
- Examination of Athletes' Social Media Addictions According to Various Variables

Mehmet ÖZTERİŞ, İbrahim AYDIN, Can ÖZGER, Pelin GÖNKEK, Ahmet KÖKSAL, Meral Sevinç TIRPAN, Erdinç DEMİRAY

254 Yeni Spor Kulüpleri Yasasının İncelenmesi: 2005 Yönetmeliği ile 2022 Yönetmeliğinin Karşılaştırılması 
- Examining Sports Clubs Laws: Comparison of the 2005 Regulation and the 2022

Yusuf TAZE, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

357 Spor Örgütlerinde X ve Y Kuşakları: İş Motivasyonlarının Karşılaştırılması
- Generations X and Y in Sports Organizations: A Comparison of Job Motivations

Ahmet Erdi AVANOĞLU, F. Pervin BİLİR

386 Türkiye Spor Toto Süper Ligi’nde Video Yardımcı Hakem (Var) Müdahalelerinin İncelenmesi
- Investigatıon of Video Assistant Referee (Var) Interventions in Turkish Spor Toto Super League

Atakan AKSU

430 Lejyoner Futbolcuların Genel Profili 
- General Profile of Legionnaire Footballers

Lale ORTA, Gökhan ÇETİNKAYA

425 Satranç’ın Basit Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanına Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Chess on Simple Visual and Audious Reaction Time

Vahit KÜÇÜKATÇEKEN, Fevzi KARALAR, Kübra YAĞAN, Hakan SUNAY

SPOR BİYOMEKANİĞİ VE KİNESİYOLOJİ 1
- SPORT BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY 1

Oturum Başkanı / Chair : Hüseyin ÇELİK

45 Judo ve Halter Sporcularında Halluks Valgus Açısının Dinamik Diz Hareket Paterni Üzerine Etkisi 
- The Effect of Hallux Valgus Angle on Dynamic Knee Movement Pattern in Judo and Weightlifting Athletes

Güler ATALAY, Banu KABAK, Ender KAYA, Gökhan DELİCEOĞLU

46 Atıcılık Sporcularında Yorgunluk Omuz Propriyosepsiyonunu Etkiler mi?
- Does Fatigue Affect Shoulder Proprioception in Shooting Athletes?

Güler ATALAY, Banu KAVAK, Bilal Faruk RENGÜL, Gökhan DELİCEOĞLU

139 Atletizm ve Mücadele Sporcularının Chippaux Smirax ve Ark İndeksine Göre Ayak Basış Tiplerinin Değerlendirilmesi 
- Evaluation of Athletics and Combat Athletes' Foot Types According to Chippaux Smirax and Arc Index

Sema ARSLAN KABASAKAL, Adil Deniz DURU, Mehmet ÜNAL

234 Havalı Tabanca Atıcılarının Atış Performansı Sırasında Sergiledikleri Fizyolojik Patern ve Göz Takip Stratejileri 
- Physiological Patterns and Eye Tracking Strategies of Air Pistol Shooters During Shooting Performance

Gülçin GÜLER, Deniz ŞİMŞEK, Seçkin TUNCER

245 Farklı Ekipmanlarla Yapılan Bulgarian Split Squat Hareketinin Kas Aktivasyon Değerlerinin İncelenmesi
- Investıgation of Muscle Activation Values of Bulgarian Split Squat Movement Made With Different Equipment

Süleyman MERCAN, M. Emin KAFKAS

284 Havalı Tabanca Atıcılarının Atış Performansları Sırasındaki Ayak Plantar Basınçlarının Değerlendirmesi
- Evaluation of Foot Plantar Pressures During Shooting Performances of Air Pistol Shooters

Selda YILMAZ, Gülçin GÜLER, Deniz ŞİMŞEK

390 Badmintonda Durarak ve Sıçrayarak Uygulanan Smaç Vuruş Tekniğinin Kinetik ve Kinematik Açıdan İncelenmesi
- Kinetic and Kinematic Investigation of The Smash Technique Applied by Stoping and Jumping in Badminton

Semra BIDIL, Emel TUĞRUL, Kaan Nazım NAZİK, Aybars AKYÜREK, Barış GÜROL, Hayri ERTAN

420 Farklı Branşlardaki Sporcularda Ayak Anatomik Yapısı ile Statik Denge İlişkisinin Dominant ve Nondominant Ayaklar Açısından İncelenmesi
- Analysis of the Relationship of Foot Anatomical Structure and Static Balance in Athletes in Different Branches in Terms of Dominant and Nondominant Feet

Nihat SARIALİOĞLU

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 1
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE 1

Oturum Başkanı / Chair : Şükrü Alpan CİNEMRE

289 Üst ve Alt Gövde Statik Germe Egzersizlerinin Postüral Kontrole Etkisi 
- The Effect of Lower and Upper Body Static Stretching Exercises on Postural Control

Yağmur KOCAOĞLU, Ömer ÇALIŞKAN, Abdullah ARGUZ, Furkan KORKUSUZ, Ahmet Gürsel OĞUZ, Nurtekin ERKMEN

60 Elit Kadın Hentbolcularda El Kavrama Kuvveti ve Dikey Sıçramanın Atış Hızı ile İlişkisi
- The Relationship of Hand Grip Strength and Vertical Jump With Throwing Accuracy In Elite Women Handball Players

Serdar ELER, Nebahat ELER, Enes GÜMÜŞSOY

176 Atletizm Branşında Reaktif Kuvvet İndeksi ve Zirve Güç İlişkisi
- Relationship Between Reactive Strength Index and Peak Power in Athletics

Gökhan DELİCEOĞLU, Ali KELEŞ, Erkan TORTU, Selman KAYA

286 Genç Sedanterlerde Yön Değiştirme Hızı ile Düz Sprint Ve Patlayıcı Kuvvet Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
- Assessment of the Relationships Between Change of Direction Speed and Linear Sprint and Explosive Power Characteristics in Young Sedentary

Yunus Emre EKİNCİ, Oğuzhan YILMAZ, Tahir HAZIR

397 Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenmanın Genç Basketbolcularda Sprint Ve Yön Değiştirme Becerisi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
- Investigation of the Effects of an Eight-Week Plyometric Training Program on Sprint and Change of Direction Skills in Young Basketball Players

Ekrem YILMAZ, Caner MAVİLİ, Hüseyin ÇELİK, Evrim ÜNVER, Pınar ARPINAR AVŞAR, Alpan CİNEMRE

134 Futbolcularda Zemin Reaksiyon Kuvveti Temelli Postural Salınım ve 180 Derece Dönüş Performansı İlişkisinin Dominant ve Non-Dominant Bacak Ekseninde İncelenmesi
Yücel MAKARACI, Kazım NAS, Mustafa AYDEMİR, Kerem GÜNDÜZ, Mehmet Can GEDİK

442 - Basketbolcularda Anaerobik Yorgunluk ve Yorgunluk Sonrası Dinlenme Sürelerinde Odaklanmaya İlişkin Alpha Beyin Frekanslarının İncelenmesi
- Investigation of Alpha Brain Frequencies Relating to Anaerobic Fatigue and Focus During Rest Period After Fatigue in Basketball Players

Yusuf Dinar İŞGÖREN, Hayri ERTAN

16:45-17:00 ARA
- BREAK
17:15-17:45 AÇILIŞ
- OPENING
17:45-19:15 TEMATİK SEMPOZYUM
(- THEMATIC SYMPOSIUM)


GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRKİYE’DE SPOR BİLİMLERİ
(- SPORTS SCIENCES FROM PAST TO FUTURE IN TÜRKİYE)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Mehmet GÜNAY

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. İbrahim YILDIRAN
Sporda Bilimin Erken İzleri ve Cumhuriyetin Devraldığı Miras
(- Early Traces of Science in Sports and the Legacy of the Republic)


Dr. Caner AÇIKADA
Türkiye’de Spor Bilimlerinin Gelişimi
(- Development of Sports Sciences in Türkiye)


Dr. Emin ERGEN
Anılarla Spor Bilimlerinin Serüveni
(- The Adventure of Sports Sciences with Memories)

29 Kasım, Salı
- November 29th, Tuesday
Saat
- Time
A Salonu
- Hall A
B Salonu
- Hall B
C Salonu
- Hall C
D Salonu
- Hall D
E Salonu
- Hall E
Söyleşi Odası
- Conversation Room
09:00-10:30 SPORDA DOPİNGLE MÜCADELE SEMPOZYUMU
(- FIGHTING AGAINST DOPING IN SPORTS SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Haydar DEMİREL

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Rüştü GÜNER
Sporcu Biyolojik Pasaportu: Hematolojik Profil
(- Athlete Biological Passport: Hematological Profile)


Dr. Rodrio AGUILERA
- Athlete Biological Passport: Steroid Profile
(Sporcu Biyolojik Pasaportu: Steroid Profili)


Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU
Sporda Yasaklı Maddelerin Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası
(- Exemption for Therapeutic Use of Prohibited Substances in Sports)


Av. Mehmet YOĞURTÇUOĞLU
Dopingle Mücadeleye Hukuki Bakış
(- Legal Perspective on Fight Against Doping)

SPOR EKONOMİSİ, SPONSORLUK VE PAZARLAMA 1
SPORTS ECONOMY, SPONSORSHİP AND MARKETİNG 1

Oturum Başkanı / Chair: Metin ARGAN

165 Dünyada Dolaşımda Olan Spor Temalı Banknot Var mıdır?
- Are There Any Sports-Themed Banknotes in Circulation in the World?

Emre DÖNMEZ, Serkan Tevabil AKA

191 Spora Yatırım Başarıyı Beraberinde Getirir mi?: Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye Değerlendirmesi
- Does Investment in Sports Bring Success Together?: Evaluation of Turkey and European Union Countries

Mert Can DUMAN

221 Türkiye’deki Enflasyonun Spora Etkisi: Yağlı Güreşler Örneği
- The Effect of Inflation on Sports in Turkey: The Case of Oil Wrestling

Mustafa NARİN, Selman YILDIZ, Yasin ÇELİK, İskan KARDAŞ, Hakan KOLAYİŞ

358 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spor Bahsi Oynama Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
- Investigation of Sports Betting Motivation of Faculty of Sports Sciences Students in Terms of Various Variables

Gürkan Selim ÇELGİN, Selçuk ÖZCAN, Cansel ARSLANOĞLU, Erkal ARSLANOĞLU

406 Dijital Dünyada Sürdürülebilirlik Uygulamaları: Helpsteps Örneği
- Sustainability Applications in the Digital World: The Example of Helpsteps

Merve TURAN, Tolga TUNA, Arif YÜCE

407 Futbol Hakemlerinde Teknolojik Yatkınlık ve Giyilebilir Teknoloji Algısı
- Technology Readiness and Wearable Technology Perceptıon of Football Referees

Tolga TUNA, Merve TURAN, Arif YÜCE

409 Spor İlgilenimi Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
- Adaptation of Sports Involvement Scale To Turkish Culture: A Validity and Reliability Study

Gülçin SEZER HOCAOĞLU, Sema ALAY ÖZGÜL, Ünal KARLI

ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ, SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE 1
- PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS IN DISABILITIES 1

Oturum Başkanı / Chair: Ekrem Levent İLHAN

83 Bedensel Engelli Bireylerde Dijital Oyun ve Sosyal Medya Bağımlılık Profili
- Digital Game and Social Media Addiction Profile in Physically Disabled Individuals

Şeyda Nur USLUER, Ekrem Levent İLHAN

154 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Spor Eğitimine Katılımlarında Karşılaştıkları Problemler: Veli Görüşleri
- Problems Faced by Students with Mental Disability in Participation in Sports Education: Parent Opinions

Sevim AKŞİT, Emine Büşra YILMAZ, Reyhan DAĞ, İrem ALTAN AKSU, Semra ARSLAN, Seher AKŞİT, Hüseyin Can İKİZLER

211 Kısa Süreli Karate Antrenmanlarının 10-12 Yaş Görme Engelli Bireylerde Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Short-Term Karate Trainings on Some Physical Fitness Parameters in 10-12 Years Old Individuals with Visually Disability

Belma YAVAŞOĞLU, Ceren SUVEREN ERDOĞAN

296 Bedensel Engelli ve Engelli Olmayan Sporcularda Tükenmişlik ve Mükemmeliyetçilik
- Burnout and Perfectionism in Physically Disabled and Non-Disabled Athletes

Ayşegül Funda ALP, Sonay Serpil ALPDOĞAN

336 Egzersiz Temelli Fiziksel Aktivitelerin Otizm Tanısı Almış Çocuklarda Alıcı Dil ve İfade Edici Dil Üzerine Etkisi
- The Effect of Exercise-Based Physical Activities on Receptive and Expressive Language in Children with Autism.

Öner SOYKAN, Turan BAŞKONUŞ

359 Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Kas Kuvveti ve Serbest Atış Keskinliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of The Relationship between Muscle Strength and Free Throw Accuracy in Wheelchair Basketball

Hasan Hüseyin YILMAZ, Sonay Serpil ALPDOĞAN, Fatih KIYICI

REKREASYON 1
- RECREATION 1

Oturum Başkanı / Chair: Bülent GÜRBÜZ

88 Ev Hanımlarının Genel Yetkinlik İnancı ve Boş Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları
- Housewıves' General Self-Effıcacy Belief and Leisure Physical Activity Constraints

Ecem TÜRKMEN, Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Beyza Merve AKGÜL, Suat KARAKÜÇÜK

24 X, Y ve Z Kuşaklarında Rekreatif İnternet Kullanımı Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
- A Comparison of Recreative Internet Use Among Generations X, Y and Z

Kerem Yıldırım ŞİMŞEK

230 Rekreasyon ve Rekreasyon ile İlişkili Alanların Bibliyometrik Analizi
- Bibliometric Analysis of Recreation and Recreation Related Areas

Neşe GENÇ, Gülsüm YILMAZ, Zarife TAŞTAN

283 E-Sporcu ve Rekreasyonel Olarak Dijital Spor Video Oyunları Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Dijital Spor Video Oyunları Oynama Motivasyon Düzeylerinin Araştırılması
- Investigation of Motivation Levels of E-Sports Players and University Students Playing Digital Sports Video Games Recreationally For Playing Digital Sports Video Games

Eylül DUTKİN, Sinan SEYHAN

376 Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı, Yeme Bağımlılığı ve Boş Zaman Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Examining The Relationship between University Students' Internet Addiction, Food Addiction and Free Time Management Levels

Sinan Erdem SATILMIŞ, Sema ARSLAN KABASAKAL

389 Ergenlerde Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi
- Investigation of Perception of Leisure Boredom and Digital Game Addiction in Adolescents

Ayşe Aslı YÜZGENÇ, Fatih GÜR, Yıldız ÜNAL

89 İleri Yaşlarda Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktıları ve Çok Boyutlu Sosyal Destek Algısı
- Perceıved Health Outcomes and Perceptıon of Multıdımensıonal Social Support in Recreation of Elderly.

Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Ecem TÜRKMEN, Beyza Merve AKGÜL

102 Rekreasyon Yönetimi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
- Validity and Reliability Study of The Recreatıon Management Scale

Ünsal SEVİNDİK, Beyza Merve AKGÜL, Tebessüm AYILDIZ TURHAN

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 2
- PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 2

Oturum Başkanı / Chair: Sami MENGÜTAY

215 Neden Diyetler Başarısız Olmak Zorunda
- Why Diets Have To Fail

Ahmet Tarık ERGÜVEN

251 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Geçirilmiş Spor Yaralanmalarının İncelenmesi 
- Investigation of Physical Activity Levels and Previous Sports Injuries of Medical Faculty Students

İbrahim DÜNDAR

278 Yoganın Vücut Farkındalığı ve Denge Üzerine Etkisi
- Effect of Yoga on Body Awareness and Balance

Aslıcan ÇAĞLAR, Ayça AYTAR, Aydan AYTAR, Zeynep Aybike KASAL, Berfin Aleyna BARAN, Aleyna FİLİZ

319 Sporcu, Video Oyunu Oynayan Oyuncu ve Müzisyen Üniversite Öğrencilerinin Postür Analizi 
- Posture Analysis of Athletes, Video Game Players and Musicians University Students

Muhammed Can ŞAHİN, Şenay ŞAHİN

325 Fiziksel Aktivite Amaçlı Akıllı Telefon Uygulaması Kullanımının Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıklarına Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Smartphone Application Usage for Physical Activity on Psychological Resilience of University Students

Birgül ARSLANOĞLU, H. Ece KARABAĞIR AYTAR, Anıl A. TEVEK

377 Fizyolojik Özellikler Kullanılarak Enerji Tüketim Modelleri Geliştirilmesi ve Modellerin Validasyonu
- Development of Energy Expenditure Prediction Models Using Physiologıcal Characteristics and Validation of Models

Hüseyin YANIK, Zeynep ALTINKAYA, Evren DEĞİRMENCİ, Maria Geraldine VELDHUIZEN, Uğur DAL

388 Cinsel Aktivitenin Sportif Performansa Etkisi 
- The Effect of Sexual Activity on Sportive Performance

Yusuf ULUSOY, Fatih KOÇAK

428 Bariatrik Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Düzeltici Egzersizin Statik Denge, Besin Tüketimi ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkisi 
- Effect of Corrective Exercise on Static Balance, Food Consumption and Body Composition in the Early Period After Bariatric Surgery

Dilara ÇETİN, Meral Küçük YETGİN, Bürke KÖKSALAN, Sena DURMAZ, Ahmet Gökhan TÜRKÇAPAR

222 8 Haftalık Çevrimiçi Fiziksel Uygunluk Planının Kas Kuvveti, Esneklik, Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Benlik Algısı Üzerine Etkisi
- Effect of 8-Week Online Physical Fitness Intervention on Muscle Strength, Flexibility, Body Composition and Physical-Self Perception

Günay YILDIZER, Feridun Fikret ÖZER, Caner ÖZBÖKE, Burak SÖĞÜT, Didem ŞAFAK, Dilara Ebru UÇAR

10:30-10:45 ARA
- BREAK
10:45-11:30 SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ (Keynote)
- SPORTS HEALTH SCIENCES


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Selda BEREKET

Ana Konuşmacı (Keynote Speaker):
Dr. Henning WACKERHAGE
- How can we explain the anti-obesity and anti-diabetes effects of muscle hypertrophy
(Kas hipertrofisinin obezite ve diyabet karşıtı etkilerini nasıl açıklayabiliriz)

SPOR YÖNETİMİ 2
- SPORT MANAGEMENT 2

Oturum Başkanı / Chair: Kürşad SERTBAŞ

378 Futbol Taraftarlarının Motivasyon, Takımla Özdeşleşme ve Spor Kulübü İmajı Algılarının İncelenmesi
- Investigation Motivation, Team Identification and Sports Club Image of Football Fans

Oktay AKYÜZ, Gözde ERSÖZ, Tuna USLU, Sedat SOYTÜRK

15 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve İşsizlik Kaygılarının Danışman Yönlendirme Rolü Açısından İncelenmesi
- Investigation of Academic Motivation and Unemployment Anxiety of The Students in Sport Sciences Faculty in Terms of Supervisor Guidance Role

Asil ÇETİNKAYA, Tonguç Osman MUTLU

78 Spor Lisesi Ders Kitabı Görsellerinde Toplumsal Cinsiyetin İzlerini Sürmek: Sporda Yönetim ve Organizasyon
- Tracing Gender in High School Sport’s Textbook Images: Management And Organization In Sports

Ümmü ARDA, Rabia KAYA, Esen KIZILDAĞ KALE

170 Z Kuşağı Spor Bilimleri Öğrencilerinin Kariyer Farkındalıkları: Ege Bölgesi Örneği
- Career Awareness of Generatıon Z Sport Science Students: Example of Aegeon Region

Rana ETİ, Y.Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

287 Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Örgütsel Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi
- Investigation of Organizational Psychological Capital Levels of Academic Staff in The Field of Sports Sciences

Gamze DURMUŞ, İsa DOĞAN, Pınar KARACAN DOĞAN

365 Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kariyer Planlamaları Üzerine Bir İnceleme
- An Investigation on The Career Planning of Students at The Faculty of Sports Sciences

Elif AKÇA, Birol Çağatay YAŞAR, Tolga FİŞEK

413 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi
- Determining The Individual Innovatıon Perceptions of Sports Sciences Students

Yakup Akif AFYON, Berat KOÇYİĞİT

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 2
- EXERCİSE AND SPORTS PSYCHOLOGY 2

Oturum Başkanı / Chair: Baki YILMAZ

128 Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerde Akademik Öz-Yeterlik, Psikolojik Sağlamlık ve Proaktif Kişilik İlişkisi
- The Relationship between Academic Self-Efficacy, Psychological Resilience and Proactive Personality in Students Studying in the Field of Sport Sciences

Sercan ERDOĞMUŞ, Sonnur KÜÇÜK KILIÇ, Erman ÖNCÜ

184 Egzersiz Katılımcılarının Mükemmeliyetçi Düşünce Optimal Performans Duygu Durumu ve Serbest Zaman Doyumlarının İncelenmesi
- Investigation of Exercise Partıcıpants' Perfectıonal Thinking Dispositional Flow State and Leisure Time Satisfaction

Gaye ERKMEN HADİ, Kader ÇELİK, Zeyd YAMANER, Metin KOCAMAN

261 Antrenörlerin Öz Yeterlik Düzeyleri ile Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri: Hentbol Antrenörleri Üzerine Bir İnceleme
- Self-Effıcacy Levels and Multidimensional Leadership Orientations of Coaches: A Study on Handball Coaches

İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK, Nilgün VURGUN, Canan ALDIRMAZ

300 15-18 Yaş Tenis ve Yüzme Sporcularının Algıladıkları Antrenör Davranışlarının İncelenmesi
- Investigation of Perceived Coach Behaviors of 15-18 Age Tennis and Swimming Athletes

Ali GÜNGÖR

321 Oryantiring Koşmaktan Çok Daha Fazlasıdır! Elit Oryantiring Sporcularının Yarışma Esnasında Kalp Atım Hızı Değişkenliklerinin İncelenmesi
- Orienteering is More Than Just Runnıng! An Investigation of The Heart Rate Variability of Elite Orienteers During Competition

Hilal ORUÇ, Recep GÖRGÜLÜ

224 Sporda Mükemmeliyetçi İklimin Değerlendirilmesi: Mükemmeliyetçi İklim Ölçeği-Spor’un (Miö-S) Türkçe Uyarlama Çalışması
- Measuring Perfectionistic Climate in Sports: Turkish Adaptation of Perfectionistic Climate Questionnaire-Sport

İhsan SARI, Osman URFA, F. Hülya AŞCI

302 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Salgın Hastalık Kaygısının Algılanan Stres Düzeyine Etkisi: Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Aracılık Rolü
- The Effect of Epidemic Anxiety on Perceived Stress Level in The Students of Sport Sciences Faculty: The Mediating Role of Intolerance of Uncertainty

Emrah SEÇER, Oğuz Kaan ESENTÜRK, Yunus Emre YARAYAN, Ekrem Levent İLHAN, İbrahim YILDIRAN

299 Türkiye’deki Çift Kariyerli Öğrencilerin Spora Bağlılığı
- Dual Career Student’s Sport Engagement in Turkey

Rıdvan ÇAKIR, Kıvanç SEMİZ

REKREASYON 2
- RECREATİON 2

Oturum Başkanı / Chair: Fatih BEKTAŞ

94 Rekreasyon Deneyim Tercihinin Destinasyon Tercihine Etkisi: Kamping Örneği
- The Effect of Recreation Experience Preference on Destination Preference: Camping Example

Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Ferhat KILIÇARSLAN, Serkan KURTİPEK, Nuri Berk GÜNGÖR

95 Sağlık Çalışanlarının İş Serbest Zaman Çatışması ve Boş Zaman Yoluyla Stresle Baş Etme İnancının İncelenmesi
- An Investigation of Health Professionals' Beliefs in Coping With Work-Leisure Conflict and Stress Through Leisure

Serkan KURTİPEK, Ferhat KILIÇARSLAN, Tebessüm AYYILDIZ DURHAN

140 Kelp Dalışında Yaşanabilecek Sorunlar ve Bağımsız Aletli Dalış Yapma Yöntemi
- Possible Problems in Kelp Diving and How To Perform Independent Scuba Diving

Ayşe Sena YUMBUL KARDAŞ, Yavuz ASLAN

166 Boş Zaman Engelleri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
- Leisure Constraints: A Study on University Students

Güven EŞKİN, Gözde YETİM

316 Yüzme Havuzuna Giden Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
- Investigation of Leisure Satisfaction Levels Who Individuals Going To Swimming Pool

Çiğdem GÜHER, Gamze DERYAHANOĞLU

371 Kampüs İçi Çok Amaçlı Rekreasyonel Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesinin İncelenmesi
- Investigation of Servıce Quality in Multi-Purpose Recreational Sports Facilities on Campus

Züleyha SAFİ, Gülsüm YILMAZ, Eyüp UĞUR

387 Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutum Düzeylerinin Boş Zamanda Sıkılma Algısını Belirlemedeki Rolünün İncelenmesi
- Investigation The Role of Leisure Attitude of Perception of Boredom in University Students

Mustafa Kaan YILDIRAN, Oğuzhan YONCALIK

MOTOR GELİŞİM VE ÖĞRENME 1
- MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING 1

Oturum Başkanı / Chair: Sadettin KİRAZCI

36 SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemisinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin E-Öğrenme Tutumları 
- E-Learning Attitudes of Physical Education and Sports Teaching Students in SARS-CoV-2 (COVID-19) Pandemic

Üstün TÜRKER

54 Kaba Motor Gelişim Testi-3'ün (TGMD-3) Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği 
- Adaptation, Validity and Reliability of the Total Gross Motor Development Test-3 (TGMD-3) into Turkish

Abdurrahman AKTOP, Özlem KAŞTAN, Buğra GENÇTÜRK

62 Temel Okçuluk Eğitiminin Dikkat Yetisine Etkisi 
- The Effect of Basic Archery Training on Attention Ability

Üstün TÜRKER

74 Preterm Doğan Çocuklarda Motor Gelişim, Hipermobilite ve Propriyosepsiyon Sonuçlarının İncelenmesi 
- Investigation of Motor Development, Hypermobility and Proprioception Results in Children Born Preterm

Bilge Nur YARDIMCI LOKMANOĞLU, AKMER MUTLU

138 Çeşitli Bireysel Branşlardaki Adölesan Sporcuların Seçici Dikkat ve Uyku Kalitelerinin Karşılaştırılması 
- Comparison of Selective Attention and Sleep Quality of Adolescent Athletes in Various Individual Sport Branches

Musab ÇAĞIN, Ebru ÇETİN

408 7-9 Yaş Grubu Çocukların El-Göz Koordinasyon ve El Yazısı Becerilerinin İncelenmesi 
- Investigation of Hand-Eye Coordination and Hand-Writing Skills in Elementary School Students

Esme Aleyna YILMAZ, Sinan BOZKURT

426 4. Sınıf Öğrencilerin İnce Motor Becerilerinin İncelenmesi
- Investigation of Fine Motor Skills in 4th-Grade Elementary School Students

Canay İMREK, Sinan BOZKURT

 

Sunumlar E-Poster Alanında Gerçekleştirilecektir
- Presentations Will be Held in the E-Poster Area


POSTER SUNUMLAR
- POSTER PRESENTATIONS


PLAZMA - 1

Oturum Başkanları / Chairs: Dr. Tolga Eski, Dr. Ebru Olcay Karabulut

13 Dans Sporu Yapanların Psikolojik Durumlarının Benlik Saygılarına Etkisi
- Measurement of Appearance and Fitness-Related Self- Conscious Emotions: A Scale Adaptation Study

Ebru SİNİCİ, Perican BAYAR

81 Farklı Spor Dalı Hakemlerinin Özyeterlilik Düzeylerin İncelenmesi
- Investigation of Self-Efficacy Levels of Different Sports Branch Referees

Murat KANGALGİL, Ebru AYDIN, Ensar Nihat YÜKSEL

108 Direnç Egzersizlerinin Fazla Kilolu ve Obez Ergenlik Dönemi Gençlerde Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Sistematik Derleme Çalışması
- The Effect of Resıstance Exercıses on Body Composıtıon in Overweight and Obese Adolescent Young People: A Systematıc Review Study

Adile ŞAHİN, Ömer ŞENEL, Hacı Ahmet PEKEL

84 Çocuklarda Egzersiz Aletlerinin Motor Performans Üzerine Etkisi (Sistematik Derleme Çalışması)
- The Effect of Exercise Instruments On Motor Performance in Children (Systematic Compilatıon Study)

Şeyda Nur USLUER, Hacı Ahmet PEKEL

237 65-75 Yaş Arası Yaşlıların Fiziksel Aktiviteye Yönelik Algıladıkları Bariyerlerin Cinsiyetler Açısından İncelenmesi
- The Gender Differences of The Perceived Barriers To Physical Activity Among Individuals Aged 65-75 Old

Dilara Ebru UÇAR, Günay YILDIZER

270 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Assessment of The Relatıonshıp between Self-Efficacy Beliefs, Teaching Profession Attitudes, and Anxiety Levels of Physical Education and Sport Teachers Attending Pedagogical Formation Education

Erkan Faruk ŞİRİN, Murat ERDOĞDU, Erdal TAŞGIN, Melike KEKLİK, Halil KARABAĞ, Mustafa YILDIZ

271 Üniversite Öğrencilerinin Derse Katılımlarını Akademik Başarıları ve Öğretim Elemanlarına Güvenleri Etkiler mi?: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
- Does The Academic Success of University Students and The Confidence in Instructors Affect Class Participation: The Sample of The Faculty of Sports Sciences

Erkan Faruk ŞİRİN, Murat ERDOĞDU, Erdal TAŞGIN, Elif DURAN, Mine AŞCI, Melike KEKLİK

304 Solunum Kas Kuvveti ile Aerobik Kapasiteyi Etkileyen Seçilmiş Bazı Değişkenlerin İlişkisi
- Relationship between Respiratory Muscle Strength And Some Selected Variables Affecting Aerobic Capacity

Gülsüm ARSLANTÜRK, Betül COŞKUN, Murat KOÇ, Merve BAŞOL GÖKSÜLÜK, Dicle ARAS

346 Doğrulama Testlerinde Farklı Zaman Aralıklarıyla Elde Edilen En Yüksek VO2 Ortalamalarının Karşılaştırılması
- Comparison of The Highest VO2 Averages Obtained by Different Time Intervals in Verification Phases

Erkutay KAYA, Hakan AS, Arda PEKER, Görkem Aybars BALCI, Özgür ÖZKAYA

348 60 Dakikalık Yürüme Egzersizi Boyunca Karbonhidrat ve Yağ Oksidasyon Oranlarının Araştırılması
- Investigation of Carbohydrate and Fat Oxidation Rates During 60-Minute Walking Exercise

Zeynep ALTINKAYA, Zeynep Eda ERDEN, Uğur DAL, Maria Geraldine VELDHUIZEN, Dilan Deniz KOYUNCU, Hüseyin YANIK, Gülhan TEMEL

361 Takım Sargınlığı ile Prososyal ve Antisosyal Davranış Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Spor Yapma Yılının Düzenleyici Rolü
- The Link between Team Cohesion with Prosocial and Antisocial Behaviors: Moderating Role of Sports Experience

Gizem ERSOY, Sinan BOZKURT

PLAZMA - 2

Oturum Başkanları / Chairs: Dr. Yakup Akif Afyon, Dr. Okan Burçak Çelik

368 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kendini Sabotaj Düzeylerinin Belirlenmesi
- Determining The Faculty of Sports Sciences Students' Self Sabotage Levels

Günay ÇERİT, Tuğba ONAT

374 Görünüm ve Fiziksel Uygunluğa İlişkin Öz Bilinç Duyguların Değerlendirilmesi: Ölçek Uyarlama Çalışması
- Measurement of Appearance and Fitness-Related Self- Conscious Emotions: A Scale Adaptation Study

Melike Boşnak, F. Hülya AŞÇI

394 Adolesan Sporcuların Temel Psikolojik İhtiyaçları ile Ailenin Spora Dahiliyet Algıları Arasındaki İlişkide Spor Türünün Düzenleyici Rolü
- The Moderating Role of The Type of Sport in The Relationship between The Basic Psychological Needs of Adolescent Athletes and The Family's Perception of Involvement in Sports

Büşra ARIĞ, Oya ERKUT

424 Türkiye Futbol Süper Liginde Oynayan Takımların İnstagram Takipçi Rakamlarının Değerlendirilmesi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Örneği
- Evaluation of Instagram Tracker Figures of Teams Playing in The Turkish Football Super League: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş and Trabzonspor Example

Vahit KÜÇÜKATÇEKEN, Kübra YAĞAN, Fevzi KARALAR, Hakan SUNAY

- 281 Impacts of Exergames on Architectural Parameters of Skeletal Muscles: A Systematic Review with Meta-Analyses
Nami SHİDA

- 201 Globally Altered Sleep Patterns and Physical Activity Levels by Confinement in 5056 Individuals: Eclb Covıd-19 International Online Survey
Khaled TRABELSİ

- 206 Performace of Sports Organizations
Chaltoutr Mohamed NOUAMANE

- 186 Research on The Service Quality of Wintersports Tourism in Mainland China Based on Kano Model
Yi QİU

- 90 Difference between Trainee and Tenured Teachers in The Perception of Educational İnspection in Physical Education
Guinoui CHAMSEDDİNE

- 207 Using Interactive Videos to Enhance Learning and Situational Interest in a Physical Education Learning Environment
Khacharem AÏMEN

434 Klişe Tehdidi ve Motor Öğrenme
- Stereotype Threat and Motor Learning

Behrouz GHORBANZADEH, Sadettin KIRAZCI, Metin SAHIN, Zahra BEIRANVAND
11:30-12:15 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ (Keynote)
- MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES
-

Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Özgür ÖZKAYA

Ana Konuşmacı (Keynote Speaker):
Dr. Andrew JONES
- “Endure– ability”: Fatigue Resistance as the Fourth Physiological Determinant of Endurance Exercise Performance
(“Dayanma Yeteneği”: Dayanıklılık Performansının Dördüncü Fizyolojik Belirleyicisi Olarak Yorulma Direnci)

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
- LUNCH
13:45-15:15 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU SEMPOZYUMU
(- SPORTS MANAGEMENT AND ORGANIZATION SYMPOSIUM)

OLİMPİYATLAR VE MEGA SPOR ORGANİZASYONLARI
(OLYMPICS and MAJOR SPORTING EVENTS )


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Neşe GÜNDOĞAN
(- General Secretary of Turkish National Olympic Committee)

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Konstantinos GEORGİADİS
- Effort’s for the Revival of the Olympic Games
(Olimpiyat Oyunlarını Canlandırma Çabaları)


Dr. Holger PREUSS
- Purpose Driven Decision Making – A Challenge for Sport Organisations
(Amaca Yönelik Karar Verme – Spor Organizasyonları için Bir Zorluk)


Dr. Jim PARRY (Online)
- Esports, Real Sports and the Olimpic Virtual Series
(E-spor, Gerçek Spor ve Olimpik Sanal Serileri)
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU
(- EXERCISE PHYSIOLOGY SYMPOSIUM)

İSKELET KASI PLASTİSİTESİ
(- SKELETON MUSCLE PLASTICITY)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Mitat KOZ

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Şenay AKIN
İskelet Kasında Kullanmamaya Bağlı Atrofi
(- Disuse-Induced Atrophy in Skeletal Muscle)


Dr. Sibel BAKIRCI & Dr. Tuba MELEKOĞLU
İskelet Kası Plastisitesinin Ultrasonla Değerlendirilmesi
(Canlı Uygulama Örnekleriyle)

- Ultrasound Evaluation of Skeletal Muscle Plasticity
(With Live Application Examples)

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 2
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE 2

Oturum Başkanı / Chair: Seyfi SAVAŞ

37 Futbolda Yetenek Seçiminde Yeni Bir Test Önerisi: Konumsal Farkındalık Testi
- A New Test Recommendation for Talent Selection in Football: Location Awareness Test

Gülhan Erdem SUBAK, Kaan KAYA

63 Farklı Klasmandaki Futbol Hakemlerinin Hidrasyon Bilgi Düzeyi ile Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
- Investigation of Hydration Knowledge, Attitude, Behaviors of Football Referees in Different Classes

Elif KARSLI, Berna RAMANLI

104 ‘Yetenek’ Terminolojisinin Kullanımı: Milenyumdan İtibaren Yayınlanan Makale ve Tez Başlıklarının İncelenmesi
- The Use of 'Talent' Terminology: A Review of Articles and Thesis Titles Published Since The Millennium

Burak Çağlar YAŞLI

109 Futbolcuların Kullandığı Toparlanma Teknikleri, Toparlanma ile İlgili Görüşleri ve Toparlanma Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması: Güneydoğu ve Marmara Bölgesi
- Comparison of Recovery Techniques Used by Footballers, Their Views on Recovery and Recovery Knowledge Levels: Guneydogu and Marmara Region

Mazhar AYDEMİR, İpek EROĞLU KOLAYİŞ, Oğuzhan BİLEN

181 Yaş ve Cinsiyet Unsurlarının Dövüş Sporlarına Başlama Ve Dövüş Sporlarından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
- A Study on Age and Gender Elements' Initiation to Martial Sports and Their Expectations from Martial Sports

Ceren AĞAOĞLU

259 Avrupa’nın Altı Büyük Futbol Liginin Duran Toplar Açısından İncelenmesi
- Analysis of Set Pieces in Europe's Six Major Football Leagues

Erdi TOKUL, Özgür BOSTANCI

307 2021 Avustralya Açık Finali Kadın ve Erkek Servis Başarı Karşılaştırması
- 2021 Australian Open Final Men and Women Service Comparison

Esma ELYAY, Ali GÜNAY, Aysel PEHLİVAN

146 Profesyonel Futbolcularda Uyku Kalitesinin BazI Motorik Özelliklere ve Maç Performansına Etkileri
- The Effects of Sleep Quality on Some Motoric Features and Match Performance in Professional Soccer Players

Neslihan AKÇAY, Ebru ÇETİN, Mustafa Şakir AKGÜL, Fatma Neşe ŞAHİN

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 2
- PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS EDUCATİON 2

Oturum Başkanı / Chair: Ayşe Gökçe ERTURAN

110 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğreten Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi
- Determining Physical Education and Sports Teachers' Levels of Using 21st Century Teacher Skills

Cemre Nilay AKKOYUN, Dilek YALIZ SOLMAZ

333 Oryantiringle Daha Aktif Öğreniyorum
- I Am Learning More Actively with Orienteering

Mehmet ASMA, Kadir YILDIZ

129 İlkokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyuna Yönelik Tutumları ile Okula Yönelik Bağlılık İlişkisinin İncelenmesi: Mersin İli Örneği
- An Investıgatıon of the Relationship between Primary School Students' Attıtudes Towards Physical Education and Play and Their Commitment To School: The Case of Mersin Province

Senem ÇELİK, Fatma SOYSÜREN YAŞAR, Yaşar Oğuzhan TÜLÜCÜ

303 Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması
- Comparison of the Attitudes of the Students in the Faculty of Sport Sciences Towards Healthy Nutrition in Terms of Various Variables

Büşra ÇELEBİ, İrfan Güray YÜKSEL

241 Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerin Kış Sporlarına Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
- Evaluation of the Level of Awareness For Winter Sports in Middle School 7th and 8th Grades Students Erzurum Circular Pattern

Emre ÜNAL, Abdulvahit DOĞAR

14 Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Beden Eğitimi Oyun Dersi ve Fiziksel Etkinliklere Yönelik Tutumları ile Oyuna Yönelik Algılarının İncelenmesi: Mersin İl Örneği
- An Investigation of Classroom Teachers' Attitudes Towards Primary School Physical Education Game Lesson and Physical Activities and Their Perceptions Towards the Game: The Case of Mersin Province

Senem ÇELİK, Fatma SOYSÜREN YAŞAR, Oğuzhan TÜLÜCÜ

21 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygılarının İletişim Becerilerini Yordama Gücü
- The Predicting Power of Psychological Well-Being and Social Appearance Anxiety of Physical Education and Sports Teacher Candidates on Communication Skills

Gökhan İRHAN, Fatma İlker KERKEZ

432 Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sportif Etkinlikleri ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
- Investigation of Physical Education Teacher Candidates' Opinions on Sports Activities of Students with Special Needs

Büşra ERUL, Mustafa CEYLAN

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 3
- PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 3

Oturum Başkanı / Chair: Elif CENGİZEL

35 Elit Kadın Voleybolcularda Sezon İçi Antrenman Yükü Değerlerinin İncelenmesi 
- Investigation of In-Season Training Load Values in Elite Female Volleyball Players

Ali Furkan YARAR, Bergün Meriç BİNGÜL, Aşkın ŞENTÜRK

158 Elit Türk Voleybolcuların Bir Sezon Boyunca Oluşan Spor Yaralanmalarının İncelenmesi
- Investigation of Sports Injuries of Elite Turkish Volleyball Players During One Season

Elif GÜLCAN, Ömer ŞENEL

172 Elit Voleybolcularda Isınmada Kullanılan Foam Roller Uygulamasının Fiziksel Performansa Akut Etkisi
- Acute Effect of Foam Roller Applicatıon Used In Heating Up on Physical Performance in Elite Volleyball Players

Neslihan AKÇAY, Samet KAPLAN, Sezer TANRIÖVER, Doğukan Ersan PENÇEK, Melike Nur AKGÜL, Mustafa Şakir AKGÜL

344 Kadın Voleybolcularda İniş Hata Puanlama Sistemi Parametrelerinin Biyomekanik Analizi ve Değerlendirilmesi 
- Biomechanical Analysis and Evaluation of Landing Error Scoring System Parameters in Female Volleyball Players

Suna ARGÜZ, Ahmet ALPTEKİN, İlhan TİRE

362 Spor Eğitimi Modeli ile Gerçekleştirilen Voleybol Derslerinin Öğrencilerin Beceri ve Karar Verme Düzeyleri Açısından Analizi 
- Analysis of Volleyball Lessons Held with Sports Education Model in Terms of Students' Skills and Decision-Making Levels

Mehmet ASMA, Diyar Kaya SAYLAM

421 Genç Kadın Voleybolcularda Omurga ve Alt Ekstremite Diziliminin İncelenmesi
- Investigate of Spıne and Lower Extremity Alignment in Youth Female Volleyball Players

Aylin ABDİOĞLU, Gaye MADENCİ, Esra AVCIK, Öykü AYKURT, Yılmaz SUNGUR, Ali IŞIN, Ayşen TÜRK, Tuba MELEKOĞLU

15:15-15:30 ARA
- BREAK
15:30-16:15 SPOR SOSYOLOJİSİ PANELİ
(- SPORTS SOCIOLOGY PANEL)

SPORDA VE SPOR YOLUYLA EŞİTLİK İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI SPOR KULÜBÜ MODELİ
(- GENDER-SENSITIVE SPORTS CLUB MODEL FOR EQUALITY IN AND THROUGH SPORTS)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Canan KOCA
(KASFAD Yönetim Kurulu Başkanı / - KASFAD Chairperson of the Board)

Panelistler (Panelists):
Sinem AYDIN
(UNWOMEN Türkiye HeForShe Koordinatörü / - Coordinator of UNWOMEN Türkiye HeForShe)

Tuğçe DEĞERLİ
(Fenerbahçe Spor Kulübü İnsan Kaynakları Yöneticisi / - Human Resources Manager of Fenerbahçe Sports Club)

Dr. Stacey POPE
(- Department of Sport and Exercise Sciences - Durham University, England / Spor ve Egzersiz Bilimleri Bölümü - Durham Üniversitesi, İngiltere)
ELSA EMG ÇALIŞTAYI
(- ELSA NORAXON EMG WORKSHOP)

EMG YANITLARINA DAYALI YORGUNLUK EŞİĞİ BELİRLENMESİ
(- DETERMINING FATIGUE THRESHOLD BASED ON EMG RESPONSE
)

Dr. Hayri ERTAN
Dr. Özgür ÖZKAYA
INBODY ÇALIŞTAYI

Diyetisyen Ceyda Gökşin ÜNAL
BIA Teknolojisinin Sporcularda Kullanımı ve Ölçüm Sonuçlarının Yorumlanması
- The Use of BIA Technology in Athletes and Interpretation of Measurement Results

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 3
TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE 3

Oturum Başkanı / Chair: Ceren SUVEREN ERDOĞAN

112 Taper Antrenmanının Profesyonel Futbolcularda Seçilmiş Motorik ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
- The Effect of Taper Training on Selected Motoric and Physiological Parameters in Professional Soccer Players

Neslihan AKÇAY, Mustafa Şakir AKGÜL, Ebru ÇETİN, Fatma Neşe ŞAHİN

64 Farklı Eşzamanlı Antrenman Programının, İşitme Engelli Erkek Sporcuların, Fiziksel, Fizyolojik ve Biyomotor Parametrelerine Etkisinin Araştırılması
- Research About the Effect of the Different Concurrent Exercise Program on Physical, Physiological and Biomotor Parameters of Hearing Impaired Male Athletes

İbrahim KURT, Mürsel AKDENK, Mehmet AKBULUT

396 İki Farklı Cimnastik Aletinde Yapılan Inverted Row Hareketi Sırasında Kas Aktivasyonunun Karşılaştırılması
- Comparison of Muscle Activation During Inverted Row on Two Different Gymnastics Apparatus

Ali Fatih SAĞLAM, Erbil Murat AYDIN, Burak GÜNDOĞAN, Esin Çağla ÇAĞLAR, İrem TÜRKMEN

155 Elit Kayaklı Koşu Sporcularında Bacak Sertliği Bazı Motorik Özellikler ve Yarışma Performansında Etkili midir? / Is Leg - Stiffness Effective on Some Motoric Features and Competition Performance in Elite Cross Country Skiers?
Mehmet Emin YELKEN, Neslihan ÖZCAN AKÇAY, Samet KAPLAN, Mehmet ÖZAL, Ebru ÇETİN, İmdat YARIM

173 Haltercilerde Bacak Sertliği ile Kor Bölgesi İzometrik ve Diz Eklemi İzokinetik Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Leg Stiffness and Core Isometric and Knee Joint Isokinetic Muscle Strength in Weightlifters

Büşra PAKÖZ, Gökhan DELİCEOĞLU

399 Güreşçilerde Dinamik ve Reaktif Kuvvet Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Dynamic and Reactive Strength Variables in Wrestlers

Sinan KARA, Gökhan DELİCEOĞLU, Erkan POLAT, Latif AYDOS

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 4
- PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 4

Oturum Başkanı / Chair: Serdar ELER

- 202 Nap Opportunity Outside and During Ramadan Fasting: Effects on Physical Performance
Chtourou HAMDI, Boukhris OMAR, Trabelsi KHALED, Hsouna HSEN, Abdessalem RAOUF, Ammar ACHRAF

- 77 The Effect of Different Vestibular Cues on The Postural Sway of Subjects With and Without Chronic Idiopathic Low Back Pain
Shirin YAZDANI, Mohammad Khaffafpour KOMEILI, Hadiseh EFTEKHARI

- 34 Changes in Risk Factors of Hamstring Strain Injuries Following Simulated Soccer Match-Play (TSAFT90)
Gokhan YAGIZ, Vinay Kumar DAYALA, Kevin WILLIAMS, Julian Andrew OWEN, Hans-Peter KUBIS

- 144 The Effect of Early Progressive Resistive Exercise Therapy on Balance Control of Patients With Total Knee Arthroplasty
Razieh Yousefian MOLLA, Heydar SADEGHI

- 435 Effects of Ramadan Intermittent on The Diurnal Variation of Cognitive and High-Intensity Short-Term Maximal Performances in Young Female Handball Players
Souissi NIZAR, Bougrine HOUDA, Cherif MONCEF, Chtourou HAMDI

- 441 Psychological Hesitation and Relationship To The Achievement of The (100) M Hurdles Race For The Second Stage Students of The College of Physical Education and Sports Sciences

Ferdous Mityajeed Ameen ALYAS, A.L Noor Essam MOHAMMED, Israa Abbas MOHAMMED, Ammar Shehab AHMED


57 Spor Yapan ve Yapmayan Yaşlı Bireylerde Vücut Yağ Düzeyleri Karşılaştırılması
- Comparison Of Body Fat Levels In Elderly Individuals With and Without Sports

Yunus ÖZTAŞYONAR, Burak Erdinç ASLAN

16:15-17:00

EBSCO ÇALIŞTAYI

Doğan KÜSMÜŞ, Uğurcan ÖZKAN
Spor Bilimleri Araştırmaları için Birincil Tam Metin Veri Tabanı: SPORTDiscus with Full Text

(Sunuma katılan katılımcıların kurumlarına ücretsiz deneme erişimi açılacaktır.
17:00-17:15 ARA
- BREAK
17:15-18:45 Medicine & Science in Sports & Exercise Dergisi'nin Baş Editörü Prof. Dr. Andrew M. Jones ile “Spor Bilimlerinin Geleceği ve Spor Bilimlerinde Yayıncılık“ Üzerine Söyleşi REKREASYON PANELİ
(- RECREATION PANEL)

REKREASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
(- CURRENT APPROACHES IN RECREATION)

Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Gazanfer DOĞU

Panelistler (Panelists):
Dr. Suat KARAKÜÇÜK (Online)
Boş Zaman Manipülasyonu
(- Leisure Manipulation)


Dr. Bülent GÜRBÜZ
Rekreasyonun Değişen Yüzü ve Sağlığın Geliştirilmesindeki Rolü
(- The Changing Face of Recreation and Its Role in Health Promotion)


Dr. Tennur YERLİSU LAPA
Serbest Zaman Hakkı
(- Free Time Right)


Dr. Fatih BEKTAŞ
Türkiye'nin Açık Alan Rekreasyonu Potansiyeli
(- Turkey's Outdoor Recreation Potential)


Dr. Kerem Yıldırım ŞİMŞEK
Rekreasyon Eğitimi ve Mesleki Gelecek
(- Recreation Education and Professional Future)

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 3
- EXERCİSE AND SPORTS PSYCHOLOGY 3

Oturum Başkanı / Chair: İhsan SARI

291 Spor Bilimleri Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Takımla Özdeşleşme Düzeyleri
- The Levels of Identification with The Supported Team of University Students in Sports Science Education

Ebru Olcay KARABULUT, Gülfem SEZEN BALÇIKANLI

135 Spor Takviyelerine İnanç Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
- Turkish Validity and Reliability Study of The Sports Supplements Belief Scale

Aysel PEHLİVAN, Hasan Ozan İLHAN

11 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Spor Ahlakından Uzaklaşma Düzeylerinin İncelenmesi
- Examination of Social Skills Levels and Moral Disengagement in Sport Levels of Students Faculty of Sports Sciences

Muhittin Berker KOÇER, Mehmet Behzat TURAN, Hayati ARSLAN, Hakkı ULUCAN

65 Çocuklarda Yaz Spor Okullarının Yaşam Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Summer Sports Schools on Life Skills in Children

Hilal TINAZ, Adem ÖZALP

133 Spor Merkezi Üyelerinin Optimal Performans Duygu Durumları ve Nesneleştirilmiş Beden Bilinçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of The Relatıonshı Among Dispositional Flow State and Objectıfied Body Conscıousness of Sports Center Members

Gaye ERKMEN HADİ

255 Erkek Futbolcularda Problem Çözme Becerisi ile Çeviklik, Hız ve Patlayıcı Güç Arasındaki İlişki
- The Relationship between Problem-Solving Skills and Agility, Speed and Explosive Power in Male Footballers

Kazım BAYRAM, Derya ÖZER KAYA

375 Genç Erkek Futbolcuların Zihinsel Dayanıklılık ve İmgeleme Becerilerinin İncelenmesi
- Examination of Mental Toughness And Imagery Skills of Youth Male Soccer Players

Canan ALDIRMAZ, Mehmetcan KARAGÖZ, Nilgün VURGUN, Dila ERBİL

391 Tekerlekli Sandalye Sporcularında İmgeleme Becerisi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Geçerlik Güvenirlik Çalışmalarının Yapılması: Basketbol Örneği.
- An Adaptation Study of The Wheelchair Imagery Ability Questionnaire İnto Turkish and Conducting Validity and Reliability Studies: Sample of Basketball

Recep GÖRGÜLÜ, İlayda SEZAN, Ender ŞENEL

FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK 5
- PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 5

Oturum Başkanı / Chair: Ayşe KİN İŞLER

- 293 Glycemic Response and Cumulative Glucose After High Intensity Aerobic and Anaerobic Exercise in Athletes and Non-Athletes
Shatha Hazim GORGEES

- 9 Estimation of Physical Activity and Nutritional Habits of Omani Female Adolescents in Muscat Governorate
Badriya AL-HADABI, Kashif ZAID

- 180 COVID-19 Induced Home Confinement Negatively Affect Eating Behaviour and Physical Activity: Insight From The ECLB-COVID19 International Survey
Achraf AMMAR, ECLB-COVID19 Consortium

- 203 Effects of Ramadan Intermittent Fasting on Sleep in Athletes and Physically Active Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis
Khaled TRABELSI, Achraf AMMAR, Hamdi CHTOUROU

- 115 Training and Fitness Variability in Elite Youth Soccer: Perspectives From a Difficulty Prediction Model
Yousri ELGHOUL

- 179 Review of Cardiorespiratory Suitability Tests
Çiğdem BACAK

EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME 1
- EXERCİSE AND SPORT NUTRİTİON 1

Oturum Başkanı / Chair: Tuğrulhan ŞAM

29 Bedensel Engelli ve Engeli Olmayan Sporcularda Ortoreksiya Nervoza Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi
- Evaluatıon of The Prevalence of Orthorexia Nervosa in Physically Disabled and Non-Disabled Athletes

Elif İrem ÖZLEVENT, Aslı DEVRİM LANPİR

162 TFF 3. Lig Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyi ve Uyku Kalitesinin Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi
- The Effect of The Nutritional Knowledge Level and Sleep Quality of TFF 3rd League Athletes on Anthroopometric Measurements

Gamze ARSAL, Sedat ARSLAN

182 Erkek Güç ve Kuvvet Sporcularında Kas Algısı Bozukluğu Yeme Tutumlarını Etkiler Mi?
- Does Muscle Dysmorphic Disorder Affect Eating Attitudes in Male Power and Strength Athletes?

Gözde ŞENTÜRK, Gökhan DELİCEOĞLU, Pınar GÖBEL

183 Erkek Güç ve Kuvvet Sporcularında Yeme Bozukluğu Riskleri ile Beden İmgesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of The Relationship between Eating Disorder Risks and Body Image in Male Power and Strength Athletes

Gözde ŞENTÜRK, Gökhan DELİCEOĞLU, Pınar GÖBEL

208 Whey Proteinin Herhangi Bir Yan Etkisi Var Mı?
- Does Whey Protein Have Any Side Effects?

Abdüsselam TURGUT, İbrahim Orkun AKCAN

228 Farklı Spor Dallarındaki Sporcuların Yeme Davranışı Bozukluğuna Yatkınlıkları
- Eating Behaviour Disorder Predispositions in Different Sports Branches

Duygu KONAKLI, Kadriye Burcu KONAKLI, Gözde ŞENTÜRK, Gökhan DELİCEOĞLU, Ayla Gülden PEKCAN

297 Elit Kayaklı Koşu Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri ile Besin Takviyesi İnanç Düzeylerinin Vücut Kompozisyonu ve Atletik Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of The Relationship between Nutritional Knowledge Levels and Nutritional Supplement Belief Levels, Body Composition and Athletic Performance of Elite Cross Country Skiers

Neslihan AKÇAY, Mehmet Emin YELKEN, Hilal DOĞAN GÜNEY, Pınar GÖBEL, Mustafa Şakir AKGÜL

30 Kasım, Çarşamba
- November 30th, Wednesday
Saat
- Time
A Salonu
- Hall A
B Salonu
- Hall B
C Salonu
- Hall C
D Salonu
- Hall D
E Salonu
- Hall E
Söyleşi Odası
- Conversation Room
09:00-10:30 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU
(- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Kemal TAMER

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
İnsan Hareketinin Kültürleşme Yolculuğu
(- The Acculturation Journey of the Human Movement)


Dr. Lars BORGHOUTS
Assessment and Student Motivation in Physical Education
(- Beden Eğitiminde Ölçme ve Öğrenci Motivasyonu)


Dr. Hasan KASAP
Temel Eğitimde Beden Eğitimi Öğretmenliği Sorunu
(- The Problem of Physical Education Teaching in Primary Education)

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ: ANTRENMAN BİLİMLERİ ÖDÜL ADAYLARI 1
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE: TRAINING SCIENCE AWARD NOMINEES 1

Oturum Başkanı / Chair: Ömer ŞENEL

175 Erkek Futbolcularda Farklı Alt Ekstremite Patlayıcı Güç Kestirim Formülleriyle Anaerobik Sprint Testi (RAST) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Relationship Among Different Lower Extremity Explosive Power Estimation Formulas and Running Anaerobic Sprint Test (RAST) in Male Football Players

Cengizhan KOCA, Mehmet Gören KÖSE, Ayşe KİN İŞLER

262 Şiddetli Egzersiz Alanının Üst Sınırını Belirlemede Kullanılan Yöntemlerin Başarısının Toplam Enerji Tüketimine Halen Daha Büyük Bir Aerobik Katkı Sağlayabilen (%50+) En Yüksek Egzersiz Şiddetine Göre Değerlendirilmesi
- Evaluation of the Success of the Methods Used to Estimate the Upper Boundary of Severe Exercise Domain Based on the Highest Exercise Intensity That Can Still Provide a Greater Aerobic Contribution to Total Energy Expenditure (50%+)

Arda PEKER, Hakan AS, Erkutay KAYA, Görkem Aybars BALCI, Özgür ÖZKAYA

280 Submaksimal Yo-Yo Aralıklı Testlerin Genç Erkek Futbolcularda Güvenilirliği / The - Reliability of the Submaksimal Yo-Yo Intermittent Tests in Young Soccer Players
Murat ÇELİK, Yusuf KÖKLÜ, Bilal Utku ALEMDAROĞLU

288 Solunumsal Yanıtlara Dayalı Yeni Bir Eşik Belirleme Yöntemi Olarak Respirasyon Eşiği ve Kritik Gücü Göstermedeki Başarısı
- Respiratory Threshold as a New Threshold Determination Method Based on Respiratory Responses and It’s Success to Indicate Critical Power

Hakan AS, Görkem Aybars BALCI, Engin YILDIZTEPE, Özgür ÖZKAYA

150 Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonun Sürat Performansına Etkisinin Sirkadiyen Ritme Göre İncelenmesi
- Effect of Post-Activation Potentiation on Sprint Performance According to Circadian Rhtyhm

Alican ÇETİN, Mehmet Gören KÖSE, Yunus Emre EKİNCİ, Ferhat ESATBEYOĞLU, Tahir HAZIR, Ayşe KİN İŞLER

317 Derinlik Sıçraması Sırasında Gerilme Kısalma Döngüsünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
- Investigation of the Factors Affecting Stretch Shortening Cycle During Drop Jump

Evrim ÜNVER, Hande KONŞUK ÜNLÜ, Adalet Elçin YILDIZ, Şükrü Alpan CİNEMRE

SPOR YÖNETİMİ 3
- SPORT MANAGEMENT 3

Oturum Başkanı / Chair: Kadir YILDIZ

167 Sporcuların Sportmenlik Davranışları Ölçeğinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
- Examination of Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale of Athletes According to Various Variables

Furkan ZEYBEK, Enes YURDAGELEN, Kader ELİTAŞ, Pelin GÖNKEK, Ahmet KÖKSAL, Erdinç DEMİRAY, Meral Sevinç TIRPAN

231 Bireysel ve Takım Sporcularının Antrenör Sporcu İlişkisi ve Başarı Motivasyonu Düzeyinin incelenmesi
- Examining the Coach-Athlete Relationship and Achievement Motivation Level of Individual and Team Athletes

Gülsüm YILMAZ, Neşe GENÇ, Zarife TAŞTAN

246 Futbol Antrenörlerinin Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
- Review of the Qualification Levels of Football Coaches

Ali ERASLAN, Sercan KURAL, Ahmet KARACİF

252 Futbolda El ve Kolların Topa Temasında Ortaya Çıkan İhlallerin Karşılaştırılarak İncelenmesi
- Comparative Examination of Offences Arising From Touch of Hands and Arms With the Ball in Football

Lale ORTA

253 Sporcular Gözünden Korfbol: Bir Metafor Çalışması
- Korfball From the Perspective of Athletes: A Metaphor Study

Ali ERASLAN, Alperen HALICI, Ebubekir LİVMERCAN

335 Futbol Klüplerinin Sosyal Sorumluluk Paylaşımlarında Kadına Yönelik Şiddet Konusunun Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilmesi
- A Research on Violence Against Women in Social Responsibility Postings of Football Clubs

Esra CÖMERT, Sevda ÇİFTÇİ, Nuran KANDAZ GELEN

427 Genç Erkek Basketbolunda Takım Kadrosu ve Oyuncu Rotasyonunun Takım Performansı ve Sonuçlarına Etkisi
- The Effect of the Team Squad and Player Rotatıons on Team Performance and Outcomes in Youth Male Basketball

Ramazan TAŞÇIOĞLU, Ahmet KÖKSAL, Yılmaz YÜKSEL, Serdar SOLMAZ, Serdar KOCAEKŞİ

282 BESYO Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık ve Hedef Bağlılığı Düzeyleri Arasındaki İlişki
- The Relationship Between Psychological Strength and Target Commitment Levels of PESYO Students

Ali KAYA, Tekmil Sezen GÖKSU

SPOR VE SAĞLIK
- SPORT AND HEALTH

Oturum Başkanı / Chair: Mehmet ÜNAL

250 Tüketici için Giyilebilir Sağlık Teknolojisi Ürünleri: Geleceğin Spor Bilimi Araştırmaları İçin Bir Yol Haritası
- Consumer Health Wearables: A Road Map for Future Sport Science Research

Hakan KURU

274 Farklı Meslek Gruplarında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Arasındaki Farkın İncelenmesi
- Examine the Difference Between Physical Activity and Quality of Life in Different Occupational Groups

Sibel BOZGEYİK, Gökçe Yağmur GÜNEŞ-GENCER, Elif KIRDI, Pınar KISACIK

326 İstanbul’da İki Farklı Bölgede Yer Alan Spor Tesislerinin Kapalı Ortam Hava Kalitesinin İncelenmesi
- Investigation of Indoor Air Quality of Sports Facilities in Two Different Regions in Istanbul

Birgül ARSLANOĞLU, Anıl A. TEVEK, Deniz DEMİRHAN

226 Yeni Medya Odaklı Çalışan Zindeliği Programının Teknokent Çalışanları Üzerine Etkisi
- Effects of a New Media Based Wellness Program on Technopark Employees

Hakan KURU, Elçin SAKMAR, Yeşim AYDIN SON, Mustafa Levent İNCE

151 Antrenmanlı Yaşlı Bireylerde Yüksek Yoğunluklu Fonksiyonel Antrenmanın (HIFT) Çeviklik Ve Sıçrama Performansına Etkisi: Pilot Çalışma
- The Effect of High İntensity Functional Training (HIFT) on Agility and Jumping Performance in Trained Older Adults: A Pilot Study

Gülşah ŞAHİN

164 Yaşlılarda Quadriceps Kas Mimarisinin Alt Ekstremite Kas Kuvveti ve Fiziksel Fonksiyonu Üzerine Etkisi
- The Influence of Quadriceps Muscle Architecture on Lower Limb Muscle Strength and Physical Function in the Elderly

Fahri Safa ÇINARLI, Hilal ER ULUBABA, Ozan UÇAR, Deniz Can KILINÇ, Rukiye ÇİFTÇİ

197 Malatya İlinde Bazı Kurumlarda Çalışan Kadın ve Ev Hanımlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Karşılaştırılması
- Comparison of Physical Activity Levels of Women and Housewives Working in Some Institutions in Malatya Province

Nuray YİĞİTER, Faruk AKÇINAR

364 Akut-Kronik İş Yükü Oranının ve Fonksiyonel Hareket Analizinin Adölesan Takım Sporu Oyuncularındaki Yaralanma Riskiyle İlişkisi
- The Relationship of Acute-Chronic Workload Ratio and Functional Movement Screen With the Risk of Injury in Adolescent Team Players

Cansu AKKUŞ, Aynur DEMİREL

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 4
- TRAINING AND - MOVEMENT - SCIENCE 4

Oturum Başkanı / Chair: Hürmüz KOÇ

26 Farklı Tipte Uygulanan 6 Haftalık Özel Kuvvet Antrenmanlarının 12-14 Yaş Grubu Erkek Futbolcuların Temel Futbol Beceri Düzeylerine Etkisi
- The Effects of Different Types of Special Strength Training for 6 Weeks on the Basic Football Skill Levels of 12-14 Age Group Male Footballers

Harun JİRA, Seyfi SAVAŞ, Kadriye JİRA, Yeliz AY YILDIZ

160 Köşe Vuruşu Sıralamaları Gol Olma Oranlarını Etkiler mi ?
- Does Corner Kicks Order Effect on Scoring?

Oğuzhan TUNCEL

75 İki Farklı Kor Antrenman Programının FMS, Üst Ekstremite Kapalı Kinetik Zincir Stabilite Testi Üzerine Etkisi
- The Effect of Two Different Core Training Programs on FMS, Closed Chain Upper Body Stability Test

Yeliz AY YILDIZ, Seyfi SAVAŞ

248 U10 Kız Basketbolcularda Atletik Performans ve Şut Doğruluğu: Hayvan Yürüyüşleri’ne Karşı Core Antrenmanları
- Athletic Performance and Shooting Accuracy in U10 Girls Basketball Players: Animal Walks vs. Core Training

Doğa DÜLGER, Çağdaş Özgür CENGİZEL, Seyfi SAVAŞ, Ömer ŞENEL

398 Farklı Squat Egzersizleriyle Uygulanan Aktivasyon Sonrası Potansiyasyonunun Sıçrama Performansına Etkileri
- The Effects of Post Activation Potentiation Applied With Different Squat Exercises on Jump Performance

Elif Gizem MÜDERRİSOĞLU, Erbil Murat AYDIN

340 Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenmanın Genç Basketbolcularda Maksimal Kassal Kuvvet ve Reaktif Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
- Investigation of the Effects of an Eight-Week Plyometric Training Program on Maximal Muscular Strength and Reactive Strength in Young Basketball Players

Caner MAVİLİ, Ekrem YILMAZ, Hüseyin ÇELİK, Evrim ÜNVER, Pınar ARPINAR AVŞAR, Şükrü Alpan CİNEMRE

403 Bisiklet Sporunda Farklı Aynakol Dişli Türlerinin Performans Değerleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of the Effects of Different Chainring Types on Performance Values in Cycling

Fatih KOÇAK, Salih PINAR, Hayri ERTAN

85 Elit Kadın Voleybolcuların Bir Sezon Boyunca İç ve Dış Antrenman Yüklerinin Mevkilere Göre İncelenmesi
- Examination of the Internal and External Training Loads of Elite Women Volleyball Players According to Playing Position During a Season

Emre ALTUNDAĞ, Merve GÖNÜL, Cengiz AKARÇEŞME, Müge COŞKUN, Berk ÇANAKÇI , Eda Akkız AĞAŞÇIOĞLU

266 Şiddetli Egzersiz Alanının Üst Sınırında ve İçinde Yapılan Egzersizlere Akut Yanıtların Değerlendirilmesi
- Assessing Acute Responses to Exercises Performed Within and at the Upper Boundary of Severe Exercise Domain

Egemen ALP, Refik CABUK, Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Özgür ÖZKAYA

10:30-10:45 ARA
- BREAK
10:45-11:30 SPOR PSİKOLOJİSİ
(- SPORTS PSYCHOLOGY)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Hülya AŞÇI

Ana Konuşmacı (Keynote Speaker):
Dr. Maria KAVUSSANU
- Understanding and Promoting Moral Behaviour in Sport
(Sporda Ahlaki Davranışı Anlamak ve Geliştirmek)

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ: ANTRENMAN BİLİMLERİ ÖDÜL ADAYLARI 2
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE: TRAINING SCIENCE AWARD NOMINEES 2

Oturum Başkanı / Chair: Selda BEREKET

91 Elit Sporculara Uygulanan Performans Testlerine Ait Parametrelerin Entropi Yöntemi İle Önem Ağırlıklarının Bulunması
- Finding the Objective Weights of the Parameters of the Performance Tests Applied to Elite Athletes by the Entropy Method

A. Gamze AKIN, Banu KABAK, Erkan TORTU, Gökhan DELİCEOĞLU, Mehmet KABAK

218 Illinois Çeviklik Testine Top Eklenmesinin Futbolcularda Test Performansına Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of the Effect of Adding Ball to Illinois Agility Test on Test Performance in Football Players

Erdem SUBAK, Ahmet KUMAK, Kaan KAYA

263 Toplam Enerji Tüketimine Halen Daha Büyük Bir Aerobik Katkı Sağlayan (%50+) En Yüksek Egzersiz Şiddetini Tahmin Etmede Kullanılabilecek Yeni ve Pratik Bir Yöntem
- A New and Practical Method to Estimate the Highest Exercise Intensity That is Still Provided a Greater Aerobic Contribution (50%+)

Arda PEKER, Hakan AS, Erkutay KAYA, Görkem Aybars BALCI, Özgür ÖZKAYA

294 Şiddetli Egzersiz Alanının Üst Sınırını Belirlemede Kullanılan Bir Yöntemin Alt Sınırı Tespit Edebilme Başarısının Değerlendirilmesi
- Evaluation of the Success of Detecting the Lower Boundary of a Method Used to Determine the Upper Boundary of Severe Exercise Domain

Erkutay KAYA, Hakan AS, Arda PEKER, Görkem Aybars BALCI, Özgür ÖZKAYA

422 Bölgesel Elektro Uyarım Uygulamalarının Post Aktivasyon Potansiyeline Etkisi
- The Effect of Local Electrostimulation Applications on Post Activation Potentiation

Yılmaz SUNGUR, Gaye MADENCİ, Aylin ABDİOĞLU, Ali IŞIN, Tuba MELEKOĞLU

101 Derinlik Sıçraması ve Tekrarlı Sıçrama Testlerinden Elde Edilen Reaktif Kuvvet İndeksinin İlişkisi
- The Relationship of the Reactive Strength Index Obtained from the Drop Jump and Repeated Jump Tests

Ferhat ÖZTÜRK, Esranur YILDIRAN CARLAK, Evrim ÜNVER, Pınar ARPINAR AVŞAR, Şükrü Alpan CİNEMRE, Hüseyin ÇELİK

REKREASYON - SPOR YÖNETİMİ ÖDÜL ADAYLARI 1
- RECREATION - SPORT MANAGEMENT AWARD NOMINEES 1

Oturum Başkanı / Chair: Kerem Yıldırım ŞİMŞEK

343 Serbest Zaman Doyum Ölçeğinin Cinsiyet, Medeni Durum ve Yaş Değişkenine göre Ölçme Değişmezliğinin Test Edilmesi
- Testing the Measurement Invariance of the Leisure Satisfaction Scale Across Gender, Marital Status and Age

Elif KÖSE, Hüseyin GÖKÇE, Neşe TOKTAŞ, Tennur YERLİSU LAPA, Evren Tercan KAAS

402 COVID-19 Sürecinde Sosyal Dahil Olma ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkide Serbest Zaman Engellerinin Düzenleyici Rolü
- The Moderating Role of Leisure Constraints in the Relationship Between Social Inclusion and Life Satisfaction in the COVID-19 Process

Funda KOÇAK, Bülent GÜRBÜZ

49 Rekreasyon Alanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı (ARCGIS) Kullanımı
- Using of Geographical Information Systems Software (ARCGIS) in Recreation

Yaşar Selçuk ERBAŞ, Fatih BEKTAŞ, Buket ÖZDEMİR IŞIK, Sabiha KAYA

136 Metaverse'te VR Müzelerini Ziyaret Niyeti: Bir Planlı Davranış Teorisi Yaklaşımı
- Intention to Visit VR Museums in Metaverse: A Theory of Planned Behavior Approach

Halime DİNÇ, Metin ARGAN, Bülent GÜRBÜZ, Mehpare TOKAY ARGAN, Aslıcan ÇETİN

193 Türkiye Basketbol Liglerindeki Profesyonel Spor Yöneticilerinin Duygusal Emek Davranışlarıile Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Emotional Labor Behaviors and Perceived Stress Levels of Professional Sports Managers in Turkish Basketball Leagues

Necati GÜRSES, Erdinç ŞIKTAR

190 Kulüp Yöneticilerinin Feminizasyona Bakışı: İstanbul'daki Tenis Kulüpleri Üzerine Bir İnceleme
- Club Managers' View on Feminization: An Analysis on the Tennis Clubs in Istanbul

Serda ÖRNEK, Esin Esra ERTURAN ÖĞÜT

148 Olimpik Kadın Sporcuların Sosyal Medyada Kişisel Markalarının İnşasının Postfeminizm Bağlamında Analizi
- Self-Branding of Olympic Women Athletes on Social Media: An Analysis of Postfeminism Context

Merve ALTUN EKİNCİ, Canan KOCA ARITAN

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ: BİYOMEKANİK VE MOTOR KONTROL / EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ / FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK ÖDÜL ADAYLARI
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE: BIOMECHANIC AND MOTOR CONTROL / EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY / PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH AWARD NOMINEES

Oturum Başkanı / Chair: Tahir HAZIR

177 Eş Zamanlı Geri Bildirim ve Postüral Görev Zorluğunun Postür Kontrolüne Etkisi
- Effect of Concurrent Feedback and Postural Task Difficulty on Postural Control

Seda TAŞCI, Sadettin KİRAZCI, Hüseyin ÇELİK

242 Master Atletlerde Statik Postüral Kontrolün Sedanter Genç ve Yaş Almış Bireyler ile Karşılaştırılması
- Comparison of Static Postural Control Parameters Across Three Groups: Master Athletes, Sedentary Young and Older Adults

Esranur YILDIRAN CARLAK, Hüseyin ÇELİK, Pınar ARPINAR AVŞAR

264 Kafein Alımı ve Ağızda Çalkalanmasının Düşük Kas Glikojen Seviyesindeki Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi / - The Effects of Caffeine Ingestion and Mouth Rinsing on Repeated Sprint Performance in Low Muscle Glycogen State
Raci KARAYİĞİT, Semra YATAK, Dilara ERKAN

334 Farklı Konsantrasyonlara Sahip Sukroz-Sukraloz Solüsyonlarının Yürüme Performansına Etkisinin İncelenmesi
- Effect of Sucrose-Sucralose Solutions with Different Concentrations On Walking Performance

Zeynep ALTINKAYA, Uğur DAL, Maria Geraldine VELDHUIZEN, Dilan Deniz KOYUNCU, Hüseyin YANIK, Gülhan TEMEL

436 Gençlerde Akut Yüzme Egzersizinin Büyüme Hormonu Biyobelirteçlerine Etkisi
- Effect of Acute Swimming Exercise on Growth Hormone Biomarkers in Adolescent Athletes

Levend KARAÇOBAN, Şenay AKIN, Yeşim SELBES, Alpan CİNEMRE, Orhan DERMAN, İrem GÜNGÖR, Haydar A. DEMİREL

52 Spor Yapan ve Yapmayan Yaşlı Bireylerde Bilışsel Fonksiyonların İncelenmesi
- Investigation of Cognitive Functions in Elderly Individuals with and without Sports

Burak Erdinç ASLAN, Yunus ÖZTAŞYONAR

SPOR SOSYOLOJİSİ, BEDEN EĞİTİMİ
- SPORT SOCIOLOGY, - PHYSICAL EDUCATION

Oturum Başkanı / Chair: Oğuz Kaan ESENTÜRK

- 93 Being a Football Player in Turkey and Germany: An Examination of the Experiences of Female Football Players
Hülya CİN, Oğuz ÖZBEK

- 131 The Role and Types of Graffiti in the World of Football Ultras
Andrej Ivan NUREDİNOVİĆ

- 194 Sporting Events and Participation Motivation for Children With Disabilities
Tibor KOMAR

- 114 Difficulty Manipulation Combined with Feedback-Frequency May Foster Fine-Motor-Coordination Skill Acquisition and Retention
Yousri ELGHOUL, Fatma BAHRİ

- 292 Computer Analysis of Motor Development According to Some Kinematic Variables for Children Aged (3-4 Years)
Abi ALBAKRY

418 E-Spor Oyuncularının Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
- Examination of E-Sports Players' Attitudes Healthy Nutrition

Mine TURĞUT, Emre YAMANER

11:30-12:15 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
(- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. M. Levent İNCE

Ana Konuşmacı (Keynote Speaker):
Dr. Ann MacPhail
- Capacity Building and Internationalisation in Physical Education and Sport Pedagogy
(Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisinde Kapasite Geliştirme ve Uluslararasılaşma)
12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
- LUNCH
13:45-15:15 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SPOR
(- SOCIAL GENDER AND SPORTS)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Esin Esra ERTURAN ÖĞÜT

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Stacey POPE
- Women Football Fans: Change and Continuities in Gender Inequality
(Kadın Futbol Taraftarları: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinde Değişim ve Süreklilikler)

Dr. Canan KOCA
Sporda ve Spor Yoluyla Kadının Güçlenmesi
(- Women's Empowerment in Sports and Through Sports)


Dr. Pınar ÖZTÜRK
Sporda Aidiyetler: Göçmen Kökenli Kadın Futbolcular
(- Belongings in Sports: Female Football Players with Immigrant Origins)


Dr. İrem KAVASOĞLU
Kadınların Spor Tarihine Dair “Kalıcı Bir Bellek” İnşa Etmenin Önemi: Samiye Cahid Morkaya
(- The Importance of Building a "Permanent Memory" for Women's Sports History: Samiye Cahid Morkaya)

EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ ÖDÜL ADAYLARI
- EXERCISE AND SPORT PHYSIOLOGY AWARD NOMINEE

Oturum Başkanı / Chair: Cengiz AKALAN

96 Elit Karate Sporcularında Farklılaşan Beyin Yolakları ve Sportif Başarı İlintisi: Eksternal Kapsül Sporcularda Elit Düzey İçin Belirteç mi?
- Relationship Between Sports Success and Differentiating Brain Pathways in Elite Karate Athletes: Is the External Capsule a Marker for Elıte Level in Athletes?

Taylan Hayri BALCIOĞLU, Ferda İLGEN USLU, Hasan Birol ÇOTUK, Adil Deniz DURU

309 Kronik Sosyal İzolasyona Maruz Kalan Adölesan Erkek Sıçanlarda Gönüllü ve Gönülsüz Egzersizin; Kognitif Fonksiyonlar, Anksiyete ve Beyindeki Nörotrofik Faktörler Üzerine Etkisi
- Effects of Voluntary and Involuntary Exercise in Adolescent Male Rats Exposed to Chronic Social Isolation on Cognitive Functions, Anxiety and Neurotrophic Factors

Ayça ARSLANKIRAN, Burcu AÇIKGÖZ, Helin DEMİRTAŞ, Bahar DALKIRAN, Müge KİRAY, İlkay AKSU, Amaç KİRAY, Ayfer DAYI

351 Anaerobik Antrenman Sonrasında Aktif Dinlenme ve Vibrasyon Platform Yöntemlerinin Laktik Asiti Vücuttan Uzaklaştırması Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
- Investigation of the Effects of Active Rest and Vibration Platform Methods on Lactic Acid Removal from the Body After Anaerobic Training

Polat YÜCEDAL, Şeyhmus KAPLAN

437 Unilateral İzokinetik Kuvvet Antrenmanının Akut Kas Hipertrofisi Ve Pennasyon Açısı Üzerine Kontralateral Etkileri
- Contralateral Effects of Unilateral Isokinetic Strength Training on Acute Muscle Hypertrophy and Pennation Angle

Tuba MELEKOĞLU, Sibel BAKIRCI, Ali IŞIN, Gaye MADENCİ, Aylin ABDİOĞLU, Yılmaz SUNGUR

439 Egzersizin Uzun Süreli Glukokortikoid Kullanımın Yol Açtığı İskelet Kası Atrofisi ve Miyozin Ağır Zincir Fenotipi Üzerine Etkisi
- Effect of Exercise on Skeletal Muscle Atrophy and Myosin Phenotype Shift Induced by Long-Term Glucocorticoid Use

Ümit HAYTA, Kağan Mert GÜLEÇ, Şenay AKIN, İrem GÜNGÖR, Haydar A. DEMİREL

366 Futbolda Oyuncu Yükünün Toparlanma Kalp Atım Hızı ile İlişkisinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship of Player Load and Recovery Heart Rate in Football

Ali Enver KAPELMAN

SPOR YÖNETİMİ 4
- SPORT MANAGEMENT 4

Oturum Başkanı / Chair: Nevzat MİRZEOĞLU

380 Basketbolda Oyuncu Dizilişleri Optimizasyonu Yönelik Bir Araştırma
- A Research on Optimization of Team Line-up in Basketball

Ahmet KÖKSAL, Egemen AKBAL, Barış YELEĞEN, R.Timuçin GENÇER

125 Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının İşyeri Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
- Opinions of Sakarya Youth and Sports Provincial Directorate Employees on Workplace Training

Nuran KANDAZ GELEN, Miraç MİRAÇ GERGUS, Esra CÖMERT

185 Marka Değerinin Spor Tüketicisi Satın Alma Niyetine Etkisi: Decathlon Türksport Örneği
- The Effect of Brand Value on Sports Consumer Purchase Intention: An Example of Decathlon Turksport

Merve ŞABANOĞLU, Funda KOÇAK

188 Genç Tüketicilerin Utangaçlık Düzeylerinin İncelenmesi: Spor Ürünü Satın Alımı Üzerine Bir Araştırma
- Examining The Shyness Levels of Young Consumers: A Research on Purchasing Sports Products

Sena ALTIN

295 Spor Kulüplerinin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
- Human Resources Management Practices of Sports Clubs

Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ, Uğur SÖNMEZOĞLU

324 Spor Yönetiminde Tartışmalı Konular ve Güncel Yaklaşımlar; Beden Eğitimi ve Spor Alanında İstihdam ve İstihdam Sorunlarının İncelenmesi
- Controversial Issues and Current Approaches in Sports Management; Examination of Employment and Employment Problems in Physical Education and Sports

Kübra YAĞAN, Tekin ÇOLAKOĞLU

423 Spor Yöneticisi Adaylarının Makyavelizm ve Liderlik Davranışları Açısından İncelenmesi
- Examination of Sports Manager Candidates in Terms of Machiavelism and Leadership Behavior

Ümran SARIKAN, Hakan SUNAY

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 3
- PHYSICAL EDUCATION AND SPOR EDUCATION 3

Oturum Başkanı / Chair: Deniz HÜNÜK

7 Geleneksel Çocuk Oyunları Oynayan İlkokul Öğrencilerinin Oyun Becerilerinin Değerlendirilmesi
- Evaluation of Play Skills of Primary School Students Playing Traditional Children's Games

Ahmet TEMEL, Murat KANGALGİL, Hüdaverdi MAMAK

92 Temas Sporlarında Genç Sporcuların Gelişimsel Kazanımlarının Ön İncelemesi
- A Preliminary Examination of Youth Athletes’ Developmental Outcomes in Contact Sports

Koray KILIÇ

153 Bireysel Spor Branşları ile Takım Spor Branşlarının Uzamsal Görselleştirilmelerinin Karşılaştırılması
- Comparison of Individual Sports Branches and Team Sports Branches Spatial Visualizations

Gürkan Selim ÇELGİN, Yakup YAZICI

8 Beden Eğitimi ve Spor Dersinde Öğretmen Özerklik Desteği: Kız İmam Hatip Lisesi Örneği
- Teacher Autonomy Support in Physical Education and Sports Lesson: The Example of Girls' Imam Hatip High School

Ahmet TEMEL, Hüdaverdi MAMAK

247 Basketbolda Yetenek Taraması İçin Bulanık Mantığa Dayalı Bir Yöntemin Sunulması
- Presenting a Method Based on the Fuzzy Logic for Finding Talents in Basketball

Omid HATAMİ, Habib İZADKHAH

265 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Dijital Çoklu Öğrenme Ortamı Oluşturmada Web 2.0 Araçları Kullanım Yetkinliğinin İncelenmesi
- Investigation of Physical Education and Sports Teachers' Competence in Using Web 2.0 Tools in Creating Digital Multimedia Learning Environment

Seray CAN, Fatma İlker KERKEZ

32 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarında Nomofobi
- Nomophobia in Physical Education and Sports Teacher Candidates

Seray CAN, Fatma İlker KERKEZ

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 5
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE 5

Oturum Başkanı / Chair: Arslan KALKAVAN

438 Kas Enine Kesit Alanı ile İzokinetik Kuvvet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship Between Muscle Cross-Sectional Area and Isokinetic Strength

Burhan DEMİRKIRAN, Yılmaz SUNGUR, Ali IŞIN, Sibel BAKIRCI, Tuba MELEKOĞLU

5 Genç Futbolcularda Ayak Bileği Propriyosepsiyonunun Denge ve Çeviklik ile İlişkisinin İncelenmesi
- The Relationship Between Ankle Proprioception with Balance and Agility in Young Football Players

Emek TÜRKER, Yıldız ERDOĞANOĞLU

19 Aerobik Cimnastikçilerde Diz ve Kalça Eklemi Propriyosepsiyonunun Yarışma Başarısı ile İlişkisi
- Relationship of Knee and Hip Joint Proprioception with Competition Success in Aerobic Gymnasts

Metehan ÖZSOY, Muammer ALTUN

384 Geriye Çömelme ve Kalça İtiş Egzersizleriyle Oluşturulan Aktivite Sonrası Performans Artışının İyi Antrene Erkek Sporcuların Dikey Sıçrama ve Sprint Performanslarına Etkilerinin Karşılaştırılması-
The Comparison of the Effects of Post-Activation Performance Enhancement Constituted by Back Squat and Hip Thrust on Vertical Jump and Sprint Performances of Well-Trained Male Athletes

Barış YELEĞEN, Özgür ÖZKAYA

189 Modüler Hız Kontrol ve Sporcu Takip Ünitesinin (INTimeSYS) 20 Metre Mekik Koşusu Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of Effect of Modular Speed Control and Athlete Tracking Unit (INTimeSYS) on 20 Meter Shuttle Running Performance

Hamit CİHAN, Abdullah ÇETİNDEMİR

372 Genu Varum Futbolcularda Yön Değiştirme Performansını Etkiler mi?
- Does Genu Varum Affect the Change of Direction Performance in Football Players?

Ali IŞIN, Emre AK, Yılmaz SUNGUR, Tuba MELEKOĞLU

393 Kız ve Erkek Çocukların Olgunlaşma ve Antrenman Düzeylerine Göre Gerilme Kısalma Döngüsünün İncelenmesi
- Investigation of Stretch Shortening Cycle of Girls and Boys According to Maturation and Training Levels

Caner MAVİLİ, Evrim ÜNVER, Şükrü Alpan CİNEMRE

267 Şiddetli Egzersiz Alanının Üst Sınırını Belirlemede Kullanılan Bir Yöntemin Maksimal Laktat Dengesini Belirleyebilme Başarısının Değerlendirilmesi
- Evaluation of the Success of Determining the Maximal Lactate Steady-state of a Method Used to Determine the Upper Limit of Severe Exercise Domain

Egemen ALP, Refik CABUK, Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Özgür ÖZKAYA

15:15-15:30 ARA
- BREAK
15:30-17:00 HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
(- MOVEMENT AND TRAINING SCIENCES SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Cengiz AKALAN

Konuşmacılar:
Dr. Mark BURNLEY
- Exercise Intensity Domains: Physiology, Performance and Training Zones
(Egzersiz Yoğunluğu Etki Alanları: Fizyoloji, Performans ve Antrenman Bölgeleri)


Dr. Özgür ÖZKAYA
- Extreme Exercise Domain: The Narrowest Exercise Domain in Terms of “Exercise Duration” But The Widest One Based on “Exercise Intensity”
(Aşırı Egzersiz Alanı: “Egzersiz Süresi” Açısından En Dar Egzersiz Alanı, Ancak “Egzersiz Yoğunluğu” Bazında En Geniş Egzersiz Alanı)


Dr. Magni MOHR
- Physiological Demands in High Intensity Sports – Implications for Training and Recovery
(Yüksek Yoğunluklu Spor Branşlarında Fizyolojik Talepler – Antrenman ve Toparlanma için Öneriler)

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR: SPORDA SOSYAL ALANLAR ÖDÜL ADAYLARI
- PSYCHOSOCIAL AREAS IN SPORTS: SOCIAL AREAS AWARD NOMINEES

Oturum Başkanı / Chair: Rıdvan EKMEKÇİ

373 Sporcuların Kariyer Öz-yeterliği ile Çift Kariyer Yetkinliklerini Geliştirme İhtiyaçları Arasındaki İlişkide Algılanan Kariyer Engellerinin Aracılık Rolü
- The Mediating Role of Perceived Career Barriers in the Relationship Between Athletes’ Career Self-efficacy and Needs to Develop Dual Career Competencies

Duygu KARADAĞ, F. Hülya AŞÇI

320 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Eleştirisel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
- Examination of Critical Thinking and Problem Solving Skills in Sports Sciences Faculty Students

Bahar ÜNAL, Ahmet ŞAHİN

159 Kadın Futbol Antrenörlerinin Meslekteki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Deneyimleri
- Gender Inequality Experiences of Women Football Coaches in Their Profession

Fatma Arzum ERCAN , Pınar ÖZTÜRK

277 Futbol Temalı İki Filmle Birlikte Futbolun Dönüşümü
- The Transformation of Football with Two Football Themed Movies

Rahşan İNAL

80 Göç Topraklarında Yaşama Uyum: Olimpik Eğitim ve Mülteciler
- Adaptation to Life on the Immigration Lands: Olympic Education and Refugees

Tuğçe ÖRSOĞLU, İbrahim YILDIRAN

236 Profesyonel Basketbolcuların Fair Play Yönelimleri: Senaryo Temelli Nitel Bir Analiz
- Fair Play Orientations of Professional Basketball Players: A Scenario-Based Qualitative Analysis

Nagihan KIRIKOĞLU, Gülfem SEZEN BALÇIKANLI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖDÜL ADAYLARI
- PHYSICAL EDUCATION AND SPORT EDUCATION AWARD NOMINEES

Oturum Başkanı / Chair: Gıyasettin DEMİRHAN

59 Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Öğrenme İçin Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Motivasyon Ve Öz-Düzenleme Düzeyleri Üzerine Etkisi
- Effects of Assessment for Learning Practices on Student’s Motivation and Self-Regulation Levels in Physical Education and Sport Lessons

Halil Emre ÇINARGÜR, Gökçe ERTURAN

301 Algılanan Sosyal Desteğin Okula Bağlılığa Etkisi: Okula Yabancılaşma ve Sosyal Medya Bağımlılığının Durumsal Aracı Rolü
- The Effect of Perceived Social Support on School Engagement: The Situational Mediating Role of School Alienation and Social Media Addiction

Oğuz Kaan ESENTÜRK, Emrah SEÇER , Erkan YARIMKAYA, Ekrem Levent İLHAN

105 Grup Egzersiz Eğitmenlerinin Mesleki Gelişimine İlişkin Bir Mesleki Öğrenme Topluluğu Müdahalesinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi
- Qualitative Evaluation af a Professional Learning Community Intervention on Professional Development of Group Exercise Instructors

Shabnam MEHRTASH, Mustafa Levent İNCE

147 Model Temelli Mesleki Öğrenme Grubuna Katılan Öğretmenlerin ve Öğrencilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi
- Examination the Experiences of Teachers’ Participation in a Model-Based Community of Practice and its Impact on Their Students Learning

Eslem GÖKÇEK, Deniz HÜNÜK

219 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlık Temelli Beden Eğitimi Hakkındaki Görüş ve Deneyimlerinin İncelenmesi
- Examination of Physical Education Teachers' Views and Experiences About Health-Based Physical Education

İnci Ece ÖZTÜRK, Nimet HAŞIL KORKMAZ

276 Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenleri için Veriye Dayalı Karar Verme Mesleki Gelişim Programının Öğretmen ve Öğrenci Öğrenmesine Etkileri
- Effects of Data-Based Decision-Making Professional Development Program for Secondary School Physical Education Teachers on Teacher and Student Learning

Serap SARIKAYA, Mustafa Levent İNCESPORDEK GENEL KURULU
- SPORDEK GENERAL ASSEMBLY

SPOR YARALANMALARINI ÖNLEME VE REHABİLİTASYON
- SPORT INJURY PREVENTION AND REHABILITATION

Oturum Başkanı / Chair: Ali Murat ZERGEROĞLU

18 Diz Osteoartrit Tanılı Kök Hücre Tedavisi Uygulanmış Hastalarda Diz Egzersiz Fonksiyonu Skorlamalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi
- A Retrospective Investigation of Knee Exercise Function Scores in Patients With Knee Osteoarthritis and Stem Cell Treatment Applied

Özden CERTEL, Zekine PÜNDÜK

31 Diyafragmatik Solunumun Fonksiyonel Hareket Analizi (FMS) Omuz Mobilitesi Üzerine Anlık Etkisi- Randomize Kontrollü Çalışma
- Immediate Effect of Diaphragmatic Breathing on Functional Movement Analysis (FMS) Shoulder Mobility - Randomized Controlled Study

Emre Serdar ATALAY, Güler ATALAY, Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM

33 Hamstring Kas Grubuna Uygulanan Statik Germe ve Miyofasial Gevşetme Tekniğinin Masseter Kas Aktivitesi, Basınç Ağrı Eşiği, Hamstring Esnekliği, Ağız Açıklık Miktarı ve Spinal Mobilite Üzerine Anlık Etkisi: Randomize Çift Kör Çalışma
- Immediate Effects of Hamstring Static Stretching and Myofascial Release Technique on Masseter Muscle Activity, Pressure Pain Threshold, Hamstring Flexibility, Active Mouth Opening and Spinal Mobility: A Randomized Double-Blind Study

Çağlar SOYLU, Emre Serdar ATALAY, Buse KILINÇ, Necmiye ÜN YILDIRIM

68 Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Bireylerde Üç Boyutlu Egzersiz Metodunun Gibozite Açısı, Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
- Investigation of the Effects of Three-Dimensional Exercise Method on Gibosity Angle, Static and Dynamic Balance in Individuals with Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Pilot Study

Seyyedeh Sahra KARIMI, Bünyamin HAKSEVER, Çağlar SOYLU, Ömer ŞENEL

161 Alt Ekstremite Yaralanma Hikayesi Olan ve Olmayan Latin Dans Sporcularında Fonksiyonel Performansın Karşılaştırılması
- Comparison of Functional Performance in Latin Dance Athletes with and without a History of Lower Extremity Injury

Bahar KARA, Hande GÜNEY DENİZ

168 Patellofemoral Ağrı Sendromunun Rehabilitasyonunda Kullanılan Egzersizlerin Elektromiyografik Karşılaştırması
- Electromyographic Comparison of Exercises Used in the Rehabilitation of Patellofemoral Pain Syndrome

Ozan UÇAR, Fahri Safa ÇINARLI

171 Aşil Tendon Tamiri Yapılan Bireylerde Öne Hamle ve Tek Bacak Squat Egzersizi Sırasında Farklı Yüzey Kullanımının Kas Aktivasyon Seviyelerine Etkisi
- The Effect of Different Surface Use on Lower Extremity Muscle Activation Levels in Forward Lunge and Single Leg Squat Exercise in Patients with Achilles Tendon Repair

Fırat TAN, Burak ULUSOY, Gülcan HARPUT, Gürhan DÖNMEZ, Mahmut Nedim DORAL, Hande GÜNEY DENİZ

363 Futbolcularda Motor Kontrol Etkileniminin Sportif Performans Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of the Effect of Motor Control on Sports Performance Parameters in Football Players

Cansu AKKUŞ, Aynur DEMİREL

SPOR YÖNETİMİ 5
- SPORT MANAGEMENT 5

Oturum Başkanı / Chair: Sevim GÜLLÜ

- 42 COVID-19 : Impacts and Future Challenges for the Moroccan Sports Federations
Zineb JİBRAİLİ, Sanae BIAZ

- 43 Perception and Practices of Corporate Social Responsability in the Moroccan Sport Industry
Sanae BIAZ, Zıneb JIBRAILI

- 47 Sport Event Risk Management : An Empirical Study From Morocco
Malak JIBRAILI, Abderrahim RHARIB

- 48 Risk Perception of Sports Events: Moroccan Context
Malak JIBRAILI

- 149 Research on the General Structure and Difficulties of High-Quality Supply of Winter Sports Public Services in China From the Perspective of Public-Private Partnerships and Cooperative Production
Yan-ting WANG, Ding Yi WU

- 414 Cultural Hegemony Through Sport: Is Anglo-Saxon Hegemony Good for Global Sports?
Ergun YURDADÖN, Vedia GÜLÜM YURDADÖN

17:00-17:15 ARA
- BREAK
17:15-18:45 BİYOMEKANİK SEMPOZYUMU
(- BIOMECHANIC SYMPOSIUM)


Oturum Başkanı (Moderator):
Dr. Hayri ERTAN

Konuşmacılar (Speakers):
Dr. Emel ÇETİN
Sporcunu Yavaşlatamıyorsan Hızlandırma
(- Do Not Accelerate Your Athlete If You Cannot Decelerate)


Dr. Elmira POURREZA
- The Role of the Foot in the Human Upright Posture
(Ayağın İnsan Dik Postürü İçindeki Rolü)


Dr. Utku YAVUZ
- In Vivo Neural Code to Understand Neuromusculo Skeletal Adaptation
(Nöromuskuloskeletal Adaptasyonu Anlamak için Organizmadaki Nöral Kod)

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR: EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ ÖDÜL ADAYLARI
- PSYCHOSOCIAL AREAS IN SPORTS: EXERCISE AND SPORT PSYCHOLOGY AWARD NOMINEES

Oturum Başkanı / Chair: E. Esra ERTURAN ÖĞÜT

243 Spor Taraftarlarının Akılcı ve Akıldışı İnançlarının Ölçülmesi: Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Odaklı Bir Envanter Geliştirme Çalışması
- Measuring Rational and Irrational Beliefs of Sport Fan: An Inventory Development Study From Rational Emotive Behavioral Therapy Orientation

Osman URFA, Martin J. TURNER, F. Hülya AŞÇI

410 Zihinsel ve Life Kinetik Antrenmanların Voleybolcularda Dikkat ve Konsatrasyon Üzerine Etkisi
- The Effect of Mental and Life Kinetic Training on Attention and Concentration in Volleyball Players

Turgut YILDIRIM, Celal TAŞKIRAN , Rıdvan EKMEKÇİ, Erkan DEMİRKAN

412 Sporda Prososyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği’ nin Güvenirlik Genelleme Meta-Analizi
- Reliability Generalization Meta-Analysis of the Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale

Yasin ALTIN, Semiyha TUNCEL, Maria KAVUSSANU

417 Baskı Altında Mini-Golf Performansının Göreve Özgü Talimatları ile Kalp Atım Hızı Değişkenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- An Investigation of the Heart Rate Variability and Task Instruction of Mini-Golf Performance under Pressure

Recep GÖRGÜLÜ, Büke EMİR, Hilal ORUÇ, İlayda SEZAN, Merve Begüm ENGİN

210 Sporcularda Mantıksal-Matematiksel Zekânın Bilişsel Esneklik Düzeyini Tahmin Etmedeki Rolü
- The Role of Logical-Mathematical Intelligence in Predicting Cognitive Flexibility in Athletes

Serhat YALÇINER, Alp Kaan KİLCİ

298 Sporcuların Antrenörleri İle İletişim Engelleri Üzerine Bir Çalışma
- A Study on Communication Barriers of Athletes with Their Coaches

Ahmet Yavuz KARAFİL, Mehmet ULAŞ

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 6
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE
6

Oturum Başkanı / Chair: Gökhan DELİCEOĞLU

100 Artırımlı Bir Egzersiz Testi Sırasında Biatlon ve Kayaklı Koşu Sporcularında İzokapnik Tamponlama Fazı ve Hipokapnik Hiperventilasyon Fazı, Ventilasyon Eşiği ve Vo2maks Değerlerinin Karşılaştırılması
- A Comparison of Isocapnic Buffering Phase, Hipocapnic Ventilation Phase, Ventilatory Threshold and Vo2max Biathlon and Cross-Country Skii During an Incremental Exercise Test

Erkan TORTU, Gökhan DELİCEOGLU, Adeviye Gamze AKIN, Banu KABAK

111 Sporcuların Solunum Kas Kuvveti Maks VO2 Kinetiğini Etkiler mi?
- Does Athletes' Respiratory Muscle Strength Affect Max VO2 Kinetics?

Gökhan DELİCEOĞLU, Banu KABAK

123 Spor Dallarına Göre İzokinetik Yorgunluk İndeksi Farklılıklarının Karşılaştırılması
- Comparison of Isokinetic Fatigue Index Differences According to Sports

Hasan Hüseyin YILMAZ

256 Isınma Sonrası Dinlenme Süresinin Wingate Anaerobik Test Performansına Etkisi: Pilot Çalışma
- Influence Of Post-Warm-Up Recovery Time on Wingate Anaerobic Test Performance in Healthy Individuals: A Pilot Study

Yusuf COŞAR, Emre BAĞCI, Kadir KESKİN, Mehmet GÜNAY

318 Kademeli Egzersizlerin Geleneksel VO2maks Kontrol Kriterleri Sabit Yüklü Doğrulama Aşamaları İçin Kabul Edilebilir mi?
- Are Traditional VO2max Validation Criteria of Incremental Exercises Acceptable for Constant Work-Rate Verification Phases?

Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Özgür ÖZKAYA

385 Geleneksel Gaz Değişim Eşiği ve Solunum Kompanzasyon Noktasına Alternatif Yeni Bir Teknik (Respirasyon Eşiği)
- A New Technique (i.e., Respiratory Threshold) as an Alternative to Traditional Gas Exchange Threshold and Respiratory Compensation Point

Özgür ÖZKAYA, Görkem Aybars BALCI, Hakan AS, Engin YILDIZTEPE

260 Statik-Dinamik Isınma ile Kombine Edilmiş Form Roller Uygulamasının Dövüş Sporcularının Performansı Üzerine Akut Etkilerinin Karşılaştırılması
- Comparison of Acute Effects of Form Roller Practice Combined with Static-Dynamic Warm-Up on Combat Athletes’ Performance

Alirıza Han CİVAN, Neslihan AKÇAY, Kerem Can YILDIZ, Şeyma BALTACI, Melike Nur AKGÜL, Samet KAPLAN, Mustafa Şakir AKGÜL

305 Taekwondocularda Core Antrenmanının Fiziksel Performans Ve Tolyochagi Tekniği Üzerine Etkisi
- Effect of Core Training on Physical Performance And Tolyochagi Technique In Taekwondo Athletes

Şakir BEZCİ, Neslihan AKÇAY, Merve ÇOBAN , Gizem Nazife CANBAZ, Samet KAPLAN, Mahmut Esat UZUN, Melike Nur AKGÜL, Mustafa Şakir AKGÜL

SPORDEK GENEL KURULU
- SPORDEK GENERAL ASSEMBLY

EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ 1
- EXERCISE AND SPORT PHYSIOLOGY
1

Oturum Başkanı / Chair: Özkan IŞIK

10 Egzersizin İştah Düzenleyici Hormonlar ve Besin Alımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Sistematik Derleme
- Investigation of the Effects of Exercise on Appetite Regulatory Hormones and Food Intake: A Systematic Review

Gamze AKBAŞ, Şerife VATANSEVER TAYŞİ

97 Badmintona Özgü Fizyolojik Yük Altında Elit Badminton Oyuncularının Tahmin Becerilerinin Nörofizyolojik ve Göz Takip Sistemi ile İncelenmesi: Pilot Çalışma
- Investigation of the Effects of Physiological Load on Estimation Skills of Elite Athletes with Neurophysiological and Eye Tracking System: Badminton Example

Semra BIDIL, Deniz ŞİMŞEK, Javier ABIÁN-VICÉN

178 Farklı Hipoksi Antenmanlarının Soleus Kası Total Tiyol Düzeyleri Açısından Sıçan Egzersiz Performansına Etkisi
- The Effect of Different Hypoxic Trainings on Rats’ Exercise Performance in Respect of Total Thiol Levels in Soleus Muscle

Rıdvan ÇOLAK, Eda AGASCİOĞLU, Ufuk ÇAKATAY

216 Diyabet Ouşturulan Sıçanlarda Anaerobik Egzersizin Beyin Dokusunda TNF-Α, PEPCK, INSIG1 ve FAS Genlerinin İfade Seviyelerine Etkisi
- The Effect of Anaerobic Exercise on the Expression Levels of TNF-Α, PEPCK, INSIG1 and FAS Genes in the Brain Tissue of Diabetic Rats

Yakup KILIÇ, Semih DALKILIÇ, Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ragıp PALA, Sezgin HEPSERT

217 Streptozosin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Anaerobik Egzersizin Kan Glikoz Seviyeleri ve Kas Dokusunda Glikoz Transporter 4 (Glut4) Gen İfadesi Üzerine Etkisi
- Effect of Anaerobic Exercise on Blood Glucose Level and Glucose Transporter-4 Gene Expression in Muscle Tissue in Streptozotocin Induced Diabetic Rats

Sezgin HEPSERT, Semih DALKILIÇ, Lütfiye KADIOĞLU DALKILIÇ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ragıp PALA, Yakup KILIÇ

306 Orta ve Yüksek Yoğunluklu Egzersiz Öncesi Uygulanan İskemik Önkoşullamanın Kan Laktat Değerleri Üzerine Etkisi
- The Effect of Ischemic Preconditioning Applied Before Medium and High Intensity Exercise on Blood Lactate Values

Aliye GÜNDOĞDU, Mehmet Zeki SARI, Merve SADİ, Dilek TOPAL, Y. Gül ÖZKAYA

315 Futbolcularda İkili-Görev Paradigmasının Prefrontal Korteks Hemodinamik Yanıtları ile İncelenmesi: Pilot Çalışma
- Investigation of Dual-Task Paradigm in Football Players by Prefrontal Cortex Hemodynamic Responses: A Pilot Study

Tuğba NALÇACIGİL, Deniz ŞİMŞEK, Nazım ATA

339 Farklı Kan Akışı Kısıtlamalarının Çok Eklemli Harekette Kuvvet Performansı Üzerine Akut Etkisi
- The Acute Effect of Different Blood Flow Restrictions on Strength Performance in Multi-joint Movements

Damla ERCAN KÖSE, Tolga AKŞİT, Zehra İlke AKYILDIZ, Berkant ERMAN, Mehmet Zeki ÖZKOL

383 Elektrouyarımla İzokinetik Kuvvet Antrenmanı Sonrası Farklı Toparlanma Yöntemlerinin Kas Hasarı Üzerine Etkileri
- The Effects of Different Recovery Methods on Muscle Damage After Electrostimulation Isokinetic Strength Training

Müşerref DEMİR, Gaye MADENCİ, Yılmaz SUNGUR, Nagehan ERDOĞAN DİLMEN, Ali IŞIN, Tuba MELEKOĞLU

SPOR SOSYOLOJİSİ
- SPORT SOCIOLOGY

Oturum Başkanı / Chair: Lale ORTA

66 Covid-19 Salgını Sürecinde Basketbolcu Sporcu Öğrencilerin Kimlik Krizi
- Identity Crisis of Basketballer Student-Athletes During the Covid-19 Pandemic

Necati GÜRSES, Kıvanç SEMİZ

117 Spor ve Yalnızlık: Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Yalnızlıkları Üzerine Bir Araştırma
- Sports and Lonely: A Research on the Loneness of Students with and without Sports

Ayşe DELİKKAFA, Hamza Kaya BEŞLER, Rıdvan EKMEKÇİ

132 Kamusal Alan Olarak Instagram: Fiziksel Aktivite ve Kadın Deneyimleri
- Instagram as a Public Sphere: Physical Activity and Women's Experiences

Mine KIZILGÜNEŞ, Pınar ÖZTÜRK

156 “Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı”nın Kadının Güçlenmesi Perspektifiyle İncelenmesi
- An Examination of “Girls on the Field Footballer Development Program” From The Perspective of Women’s Empowerment

Merve ÜSKÜPLÜ, Canan KOCA

225 Futbol Taraftarlarının Pandemi Kısıtlamaları Dönemi Taraftarlık Deneyimleri
- Football Fans' Fan Experiences During the Pandemic Restrictions

Gökhan ÇAKMAK, Zekiye BAŞARAN

332 Farklı Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Dersine Giren Öğrencilerin Fairplay Konusuna Yaklaşımlarının İncelenmesi
- Examination of Students' Approach to Fairplay in Different Secondary Education Institutions

Vahit ÇİRİŞ, Hilal GÜREL, Omar AHMAD

419 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Zaman Perspektifleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Examination of the Relationship Between the Time Perspectives and Decision-Making Styles of Physical Education and Sports Teachers

Berk Hakan YILMAZ, Gülten HERGÜNER

331 Sporcu Üniversite Öğrencilerinin Ahlaktan Uzaklaşmalarında Antrenörlerinin Etik Dışı Davranışlarının Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Unethical Behavior of Athlete University Students Coaches on Moral Disangagement in Sport

Sevim GÜLLÜ

 

18:00-18:30 AKREDİTASYON SERTİFİKASI DAĞITIM TÖRENİ
- ACCREDITATION CERTIFICATE DISTRIBUTION CEREMONY
01 Aralık, Perşembe
- December 01st, Thursday
Saat
- Time
A Salonu
- Hall A
B Salonu
- Hall B
C Salonu
- Hall C
D Salonu
- Hall D
E Salonu
- Hall E
Söyleşi Odası
- Conversation Room
09:00-10:30

ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ 7
- TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE 7

Oturum Başkanı / Chair: Yücel OCAK

16 Adolesan Yüzücülerde Sekiz Haftalık Sculling Antrenmanının Kulaç Mekaniğine Etkisi
- The Effect of Eight-Week Sculling Training on Stroke Mechanics in Adolescent Swimmers

Mervenur DUMLU, Elif CENGİZE

25 10-12 Yaş Grubu Erkek Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Denge Antrenmanının Futbol Beceri Düzeyine Etkileri
- The Effects of 8-Week Balance Training Applied to 10-12 Age Group Male Footballers on Football Skill Level

Harun JİRA, Seyfi SAVAŞ, Kadriye JİRA, Yeliz AY YILDIZ

76 İki Farklı Kor Antrenman Programının Servis Hızı, Smaç Hızı, Servis İsabet Oranına Etkisi
- The Effect Of Two Different Core Training Programs On FMS, Closed Chain Upper Body Stability Test

Yeliz AY YILDIZ, Seyfi SAVAŞ

337 Tekrarlı İzoinersiyal Lunge Hareketinin Sprint Ve Sıçramaya Akut Etkileri
- Acute Effects of A Repetitive Isoinertial Lunge Exercise On Sprint and Jumping

Ezgi AYAZ, Emre ÇELİK, Esen KIZILDAĞ KALE, Mehmet KALE

169 Basketbola Özgü Oyunlarda Geribildirim Sıklığının Akut - Kronik Etkileri
- The Effects of Feedback Frequency on Acute - Chronic Effects in Basketball Specific Games

Elif MENGİ, Utku ALEMDAROĞLU, Gökçe ERTURAN

338 Uzaktan Eğitim İle 12 Hafta Uygulanan Hıft Antrenmanının Beden Kompozisyonu, Biyokimyasal Parametreler Ve Kuvvet Üzerine Olan Etkisi
- The Effect Of Hift Training Applıed with Online Training For 12 Weeks On Body Compositıon, Biochemical Parameters and Strength

Serra Ayşe ÇAKAR SAKA, Asiye Filiz ÇAMLIGÜNEY

400 Amerikan Futbolcularında RKİ, Sürat, Çeviklik ve Vücut Ağırlığı Etkileşimlerinin İncelenmesi/
- Investigation of RSI, Speed, Agility and Body Weight Interactions in American Football Players

Gökhan DELİCEOĞLU, Sinan KARA

322 Motorize Olmayan Koşu Bandında Yapılan Tekrarlı Sprint Uygulamasının Sprint ve Sıçramaya Akut Etkileri
- The Acute Effects of the Repetitive Sprint Performance on a Non-Motorized Treadmill On Sprint and Jumping

Yeliz YOL, Kerim AKTÜRKOĞLU, Esen KIZILDAĞ KALE, Mehmet KALE

EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME 2
- EXERCISE AND SPORT NUTRITION 2

Oturum Başkanı / Chair: Aysel PEHLİVAN

3 Pandemi Sürecinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki Gençlerin Beslenme Durumlarının İncelenmesi
- Investigation of The Nutritional Status of Youth at Niğde Ömer Halisdemir University During The Pandemic Process

Hüdaverdi MAMAK

- 106 Co-administration of Vitamin D and Endurance Training on Anthropometrical Parameters in Obese Wistar Rats Fed High-Fat Diet
Abdorreza Eghbal MOGHANLOU, Seyed Javad MİRGHANİ, Mahbanou GHADERİ, Seyed Ali MİRGHANİ Seyed Reza SHEİKH, Zahra ESLAMİ

- 107-Investigating The Effect Of Aerobic Exercise on The Expression of UCP-1 And MAPK P38 Genes In Subcutaneous Adipose Tissue In Rats Fed A High-Fat Diet
Abdorreza Eghbal MOGHANLOU, Seyed Javad MİRGHANİ, Mahbanou GHADERİ, Seyed Ali MİRGHANİ Seyed Reza SHEİKH, Zahra ESLAMİ

121-Adölesan Sporcularda Akut Sodyum Bikarbonat Kullanımının Yüzme Performansına Etkisi-
Bikarbonat Kullhe Effect of Acute Sodium Bicarbonate Use on Swimming Performance in Adolescent Athletes

Duygu DALKILIÇ ,Fatma GÖZLÜKAYA GİRGİNER

130 Çocuk Sporcuların Beslenme Tutumlarının ve Beslenme Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi
- Child Athlete's of Examination of Nutritional Attıtudes And Nutritional Self-Effıcacy

Şeniz KARAGÖZ, Orhan KÜÇÜK, Çetin ÖZDİLEK, İsmail KAYA

239 Düzenli Egzersiz yapan 60 Yaş Üzeri Bireylerin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumları ve Bilişsel Esneklik Durumlarının Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi
- The Effect of Attitudes Towards Healthy Eating and Cognitive Flexibility Status of Individuals Over 60 Who Do Regular Exercise on Life Satisfaction

Şeniz KARAGÖZ, Hasan Onur KOCAER, Alparslan ÜNVEREN

431 Futbolcularda Glutamin ve Kreatin Kombine Tüketiminin Bölgesel Kas-Yağ Oranları Üzerindeki Etkileri
- The Effects of Combined Supplementatıon of Glutamine and Creatıne on Regıonal Muscle-Fat Ratios in Football Players

Hakkı MOR, Fatih KARAKAŞ, Kürşat ACAR, Ali Kerim YILMAZ, Erkal ARSLANOĞLU, Ahmet MOR

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 4
- EXERCISE AND SPORTS PSYCHOLOGY 4

Oturum Başkanı / Chair: Birol DOĞAN

122 Nefes Egzersizlerinin Kalp Atım Hızı Değişkenliğine (HRV) Etkisinin Ölçülmesi
- Measuring The Effect of Breathing Exercises on Heart Rate Variability (HRV)

Rıdvan EKMEKÇİ, Hamza Kaya BEŞLER

12 Oryantiring Sporcularının Denge Modeli Bağlamında Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi: Tanımlayıcı Araştırma
- Investigation of Achievement Motivation in the Context of Balance Model of Orienteering Athletes: Descriptive Research

Ebru SİNİCİ, Buse SULU

327 Türk Milli Sporcularda İmgeleme ve Yarışma Kaygısı: Oran 2022 Akdeniz Oyunları Üzerine Bir Araştırma
- Imagery and Competıtıve Anxiety in Turkish National Athletes: A Study on Oran 2022 Mediterranean Games

Tolga ŞİNOFOROĞLU, Simge YALÇIN

347 Sporcuların Bilinçli Farkındalık, Tükenmişlik ve Olumlu Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
- The Relationship Between Athletes' Mindfulness, Burnout and Positive Thinking Skills

İpek Tilbe TÜLEK, Esen KIZILDAĞ KALE

345 Egzersiz Katılımcılarının Egzersizde Davranışsal Düzenlemeleri ile Temel Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişki
- The Relationship Between Exercise Participants' The Behavioral Adjustments in Exercise and Basic Psychological Needs

Esen KIZILDAĞ KALE, İpek Tilbe TÜLEK, Sertaç Selahattin TÜLEK, Cem ERDEMİR

257 Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyeti ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisi: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
- The Relationship Between Body Appreciation and Social Media Addiction in University Students: The Sample of The Faculty of Sports Sciences

Senem İNCEOĞLU, Okan Burçak ÇELİK

330 Spor Lisesinde Öğrenim Gören Bireylerin Egzersiz Bağımlılık Seviyeleri ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of the Relationship between Exercise Addiction Levels and Decision-Making Styles of Individuals Studying at Sports High School

Musab ÇAĞIN, Berk Hakan YILMAZ, Erdem KARTAL, Sevim Handan YILMAZ, Halil İbrahim CİCİOĞLU

352 Spor Bilimleri Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılıkları ile Spora Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Investigation of The Relationship Between Technology Addictions and Sports Engagement Levels of Faculty of Sports Sciences Students

Tolga ESKİ, Berk Hakan YILMAZ

FİZİKSEL UYGUNLUK
- PHYSICAL FITNESS

Oturum Başkanı / Chair: Yavuz TAŞKIRAN

17 Havalı Tabanca ve Havalı Tüfek Sporcularının Vücut Yağ Yüzdesi, Üst Ekstremite Uzunluğu, El Kavrama Kuvveti ve Somatotiplerinin Karşılaştırılması
- Comparison of Body Fat, Upper Extremity Length, Handgrip Strength and Somatotype of Air Pistol and Air Rifle Athlete

Emine İlkcan KURT, Nurdan VARMIŞ, Çağdaş Özgür CENGİZEL, Elif CENGİZEL

22 Türkiye Genç Milli Takımlar Seçim Modeli: U14 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Birinci Etap Oyuncu Seçim Uygulaması: Bursa Örneği
- Turkey Youth National Teams Selection Model: U14 Under-14 Football National Team First Stage Player Selection Application: Bursa Example

Cemal POLAT

51 Sedanterlerde Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre İzokinetik Kas Kuvvet Özelliklerinin Tanımlanması
- The Defınıtıon of Sedentary of Isokinetic Muscle Properties According To Physical Activity Level

Sedef NİZAM, Zekine PÜNDÜL

87 Raket Sporcularında Vücut Yağ Yüzdesi, Vücut Kütle İndeksi ve Somatotipin Karşılaştırılması
- Comparison of Body Fat, Body Mass Index and Somatotype in Racquet Players

Nurdan VARMIŞ, Emine İlkcan KURT, Yücel KARAAĞAÇ, Elif CENGİZEL

98 U-13 Erkek Futbolcuların Antropometrik Profil ve Fiziksel Performans Özelliklerinin Karşılaştırılması
- The Comparison of Anthropometric Profile And Physical Performance Characteristics Of U-13 Male Soccer Player

Seyed Houtan SHAHIDI, Mehmet Yavuz TAŞKIRAN, Cem AKYÜZ, Levent YILMAZ

192 El Dinamometresi Kullanılarak Yapılan Dirsek Fleksiyon ve Ekstansiyon Kuvveti Ölçüm Protokollerinin Güvenilirliği
- Reliability of Elbow Flexion and Extension Strength Measurement Protocols Using Hand-Held Dynamometer

Fatma ÖZDEN, Gonca ŞAHİNER PIÇAK, Damla KARABAY, Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK

227-Güç ve Kuvvet Sporcularında Farklı Ölçüm Yöntemleri (BIA, BOD-POD) ile Vücut Kompozisyonun Belirlenmesi
- Investigation of Body Composition Analysis Determined by Different Assessment Methods (BIA, BOD-POD) in Power and Strength Athletes

Duygu KONAKLI, Kadriye Burcu KONAKLI , Gözde ŞENTÜRK, Gökhan DELİCEOĞLU, Ayla Gülden PEKCAN

342 Futbolda Yetenek Seçimi Ve Göreceli Yaş Etkisi: U14 Ve U15 Futbol Elit Gelişim Ligleri Örneği
- Talent Selection and Relative Age Effect in Football: Example of U14 and U15 Football Elite Development Leagues

Cemal POLAT

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ 4
- PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION 4

Oturum Başkanı / Chair: Yunus ARSLAN

279 Öğretmenlerin Disiplinlerarası Mesleki Gelişim Topluluğuna Katılımının Vücut Sistemleri ve Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Konularının Öğretimine Etkisi
- Impact of Teachers' Participation in an Interdisciplinary Professional Development Community on Teaching of Body Systems and Health-Related Fitness Topics

Nehir KAVİ ŞİMŞEK, Mustafa Levent İnce

6 Cimnastik Eğitiminde Akran Öğretimi Modeli
- Peer Teaching Model in Gymnastics Education
Sinem YÜRÜK, Mehmet ASMA

229-Uzun Süreli Model Temelli Öğretimde Öğretmen ve Öğrenci Deneyimleri
- Teacher and Student Experiences in Long-Term Model-Based Practice

Osman Kürşad ÇANGIR, Deniz HÜNÜK

249 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Problem Çözme ve Bireysel Girişimcilik Algı Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi
- The Effect of Problem Solving and Indıvıdual Entrepreneurship Perceptıon Levels on Academic Achievement of Faculty of Sport Scıences Students

Büşra Nur MESCİ, Bijen FİLİZ, Mehmet DURNALI, Şenol ORAKCI

268 Ters Yüz Öğrenme Yöntemı̇ ve Akran Yöntemı̇ ile İşlenen Basketbol Derslerı̇nı̇n İlk Öğretı̇m Öğrencı̇lerı̇nı̇n Öğrenme Düzeylerı̇ , Psı̇komotor, Bı̇lşsel ve Duyuşsal Erı̇şı̇ Alanlarına Etkı̇sı̇nı̇n İncelenmesı̇
- Investigation of The Effects of Basketball Courses Taught With The Flipped Learning Method and The Peer Method on Learning Levels, Psychomotor, Cognitive and Affective Access Areas of Primary School Students

Omid HATAMI, Seyfi SAVAŞ

401 Toplumda Spor Kültürünün ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
- Evaluation of Sports Culture and Habits in Society Introduction

Fehmi ERYOLDAŞ, Nilgün ÖZCAN, Erhan ACAR, Mehmet Fatih KÖSE, Mehmet Ata ÖZTÜRK

354 Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterliklerine Yönelik Ölçüt Formu Geliştirme Çalışması
- Development of Criteria Form for the Qualifications of Candıdates for Physical Education Teachers

Oğuzhan DALKIRAN, Emine Büşra YILMAZ, Seda Nur UYSAL

10:30-11:00 ARA
- BREAK
11:00-12:30

SPOR FELSEFESİ
- PHILOSOPHY OF SPORTS

Oturum Başkanı / Chair: Settar KOÇAK

285 Yapabilirim Ama Yapmıyorum! Antrenörlerin Sportmenlik İkilemi
- I Can, But I Don't! Coaches' Sportsmanshıp Dilemma

İsmail AKTAŞ, Gülfem Sezen-BALÇIKANLI

314 Spor Felsefesinin İçselleşmesinde Yeni Bir Paradigma: Nöroplastisite Temelli Müfredat
- A New Paradıgm In The Internalızatıon of Sports Philosophy: Neuroplastıcıty-Based Currıculum

Hüseyin Gürkan SOLMAZ

329 Türk Menzil Okçuluğunun Mabetleri: Okmeydanı ve Okçular Tekkesindeki İslami Ritüellerin Görünümü
- The Shrines of Turkish Range Archery: The Scene of The Islamıc Rituals in Okmeydanı and Okçular Tekkesi

Tolga ŞİNOFOROĞLU, Burak ÇOLAK

369 19. Yüzyılda Sağlık Odaklı Jimnastiğin Yeniden Keşfi: İsveç Modelinde Tıbbi Jimnastik Uygulamaları
- The Rediscovery of Health-Orıented Gymnastics in the 19th Century: Medical Gymnastics Practices in Swedish Model

Tolga ŞİNOFOROĞLU, Gizem YERLİKAYA

370 Spor İçin Seyirci, Seyirci İçin Spor: Roma'da Atlı Araba Yarışları ve Gladyatör Dövüşleri
- Spectators For Sport, Sport For Spectators: The Chariot Races and Gladıator Fights in Rome

Melek AKKURT, Tolga ŞİNOFOROĞLU

323 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi
- Investigation of Academic Procrastination Behaviors of Students of the Faculty of Sports Sciences

Didem Gülçin KAYA, Büşra Nur AYAN, Yücel OCAK

415 Amatör ve Profesyonel Karate Sporcularının Fair Playe Yönelik İkilem Barındıran Örnek Olaylara Yaklaşımları
- Approaches of Amateur and Professional Karate Athletes to Case Studies Which Includes Dilemma Regarding Fair Play

Ülfet YAVUZ, Sevilcan YAVUZ, Gülfem Sezen BALÇIKANLI

416 Sandalyemin Tekerlekleri Beni Bir Anda Bacı Yapıyor
- The Wheels of My Chair All of a Sudden Makes Me a Sister

F.Kıvanç ERDOĞAN, Ülfet YAVUZ, Aysel TÜFEKÇİ

SPOR BİYOMEKANİĞİ VE KİNESİYOLOJİ 2
- SPORT BIOMECHANICS AND KINESIOLOGY 2

Oturum Başkanı / Chair: Arif Mithat AMCA

70 Erkek Ve Kadın Futbolcularda Farklı Açısal Hızlarda Bilateral Diz Eklemi İzokinetik Kas Kuvvetinin Karşılaştırılması
- Comparison of Isokinetic Muscle Strength of Bilateral Knee Joint at Different Angle Velocity In Male and Women Football Players
Ebru YILMAZ, Sefa KILIÇ, Muhammet Sacit ÇAKIR, Teoman AYDIN

124 Farklı Açısal Hızlarda Diz Ekstansör Kaslarının Aktivasyon Paterni Değişir mi?
- Does The Activation Pattern of Knee Extensor Muscles Change at Difference Angular Velocities?
Hasan Hüseyin YILMAZ


142 Farklı Kol Kaldırma Egzersizleri Sırasında Alt ve Üst Trapez Kasının Elektromiyografik Aktivitesinin Karşılaştırılması
- Comparison of The Electromyographic Activity of The Lower and Upper Trapezius Muscle During Different Arm Lifting Exercises
Deniz Can KILINÇ, Fahri Safa ÇINARLI

258 Dikey Sıçrama Yüksekliğini Hesaplamak İçin Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması
- Comparison of Methods Used to Calculate Vertical Jump Height
Hüseyin ÇELİK

308 Futbolcularda Sıçrama Yüksekliği ile Beden Proporsiyonu ve Q Açısı Arasındaki İlişki
- The Relationship between Jump Height, Body Proportion and Q Angle in Football Player
Burak ÇÜRÜK, Fatih KESEPARA, Turgay TURAN, Ali GÜNAY, Hatice İLHAN ODABAŞ

353 Erkek Basketbolcularda İniş Hata Puanlama Sistemi Parametrelerinin Biyomekanik Analizi ve Değerlendirilmesi
- Biomechanical Analysis and Evaluation of Landing Error Scoring System Parameters In Male Basketball Players
Berke AKAN, Ahmet ALPTEKİN, Suna ARGÜZ, İlhan TİRE

356 Ön Diz Ağrısı Olan ve Olmayan Amatör Bisikletçilerin Bisiklet Postürü, Alt Ekstremite Kas Kuvveti ve Esnekliğinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma

- Comparison of Cycling Posture, Lower Extremity Muscle Strength and Flexibility of Amateur Cyclists with and Without Anterior Knee Pain: A Pilot Study
Gizem Ece ÇELİK, Gülcan HARPUT

EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ 5
- EXERCISE AND SPORTS PSYCHOLOGY 5

Oturum Başkanı / Chair: Çetin ÖZDİLEK

405 Sporda Performansa Dayalı Durum Belirlemede Puanlayıcılar Arası Güvenirlik
- Inter Rater Reliability in Performance Based Assessment in Sport

Zarife TAŞTAN, Gülsüm Yılmaz, Neşe Genç

381 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasına Katılan Yüzücülerin Sosyal Medya Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi
- Investigation of Social Media Addiction Status of Swimmers Participating in Fin Swimming Turkey Championships

Mustafa ARICI, Gonca DEMİR, Emrah YILMAZ, Mehmet İsmail TOSUN

233 Sporcu ve Performans Anksiyetesi
- Athlete and Performance Anxiety

Maide Elif ALPAY, Hüsnü ERKMEN

73 Üniversitede Okuyan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Bölümü Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Tenis Dersinin Etkisinin İncelenmesi
- Investigation of The Effect of Tennis Course on The Level of Confidence of Physical Education and Sports Teaching and Coaching Department Students Reading at The University

Mihraç KÖROĞLU, Korkmaz YİĞİTER

199 Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Güdülerinin İncelenmesi
- Examination of University Students' Motors To Participate in Sports

Hüdaverdi MAMAK

240 Covid 19 Salgını Döneminde Online Egzersiz Müdahalesinin Sedanter Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
- The Effect of The Online Exercise Intervention on Sedanter Students During The Covid 19 Epidemic

Muhammet Cihat ÇİFTÇİ, Yunus Emre YARAYAN Ekrem Levent İLHAN, Baki YILMAZ

275 Covid-19 Öncesi, Süresince ve Sonrasında Egzersiz Yapan Bireylerin Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi
- An Investigation of Exercise Habit Changes in Exercisers at Pre, During, Post COVID-19 Era

Gözde ERSÖZ, Esra ŞENTÜRK, Selen RAZON

310 Spor Bilimleri Fakültesine Hazırlanan Sporcuların Zihinsel Antrenman Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Niğde İli Örneği)
- Investigation of Mental Training Levels of Athletes Prepared for Sports Sciences Faculties in Terms of Various Variables

Büşra ÇELEBİ, İrfan Güray YÜKSEL

EGZERSİZ VE SPOR FİZYOLOJİSİ 2
- EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY 2

Oturum Başkanı / Chair: Ali KIZILET

187 Kadın Sporcularda Branşın Solunum Parametrelerine Etkisi
- Effetc of Branch on Respiratory Parameters in Women Athletes

Coşkun YILMAZ

238 Genç Yüzücülerde Bir Yarışma Sezonu Boyunca Omuz Periartiküler Yapılarının ve Omuz Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi
- Assessment of Shoulder Periarticular Structures and Shoulder Muscle Strength in Young Swimmers Throughout the Competitive Season

Aykut ÖZÇADIRCI, Yahya DOĞAN, Ferhat ÖZTÜRK , Şükrü Alpan CİNEMRE, Gürsoy COŞKUN, Levent ÖZÇAKAR

313 Yüzücülerde Sezonun İlk Makro Döngüsünde Antrenman Periyodizasyonunun Omuz İzometrik Kas Gücüne Etkisi: Pilot Çalışma
- The Effect of Training Periodization on Shoulder Isometric Muscle Strength in Swimmers During the First Macro Cycle of The Season: Pilot Study

Ferhat ÖZTÜRK, Aykut ÖZÇADIRCI, Evrim ÜNVER, Şükrü Alpan CİNEMRE, Gizem İrem KINIKLI

341 Ağır Egzersiz Sonrası Oluşan Ertelenmiş Kas Ağrısı Üzerine Sauna ve Buz Banyosunun Etkisinin Araştırılması
- Investigation of The Effect of Sauna and Ice Bath on Delayed Onset Muscle Soreness Occuring After Heavy Exercise

Hasan Hüseyin GÜRCAN, Mustafa KARAKUŞ, Soner AKKURT

350 Koşu Bandı Egzersizinin Epilepsideki Nöronal Apoptozis Üzerine Etkisi
- The Effect of Treadmill Exercise on Neuronal Apoptosis In Epilepsy

Günay ÇERİT, Yıldırım KAYACAN, Yonca Betil KABAK, Süleyman Emre KOCACAN, Sinem İNAL, Mustafa AYYILDIZ

392 Covid-19 Geçirmiş Bireylerde Solunum Fonksiyon Rehabilitasyonu: Yüzme Egzersizi
- Respiratory Function Rehabilitation in Individuals with Covid-19: Swimming Exercise

Harun GENÇ, Ebru CEVİZ, Oktay KIZAR, Kadriye DİNÇER, Mustafa TÜRKMEN

429 Adölesan Koşucularda 25 - Hidroksi Vitamin D Düzeyi İle Ekokardiyografik Relaksasyon Parametrelerinin İlişkisi
- The Relatıonshıp of 25 - Hydroxy Vitamin D Level and Echocardiographic Relaxation Parameters in Adolescent Runners

Ömer ÖZKAN

433 Yüksek Yoğunluklu Antrenmanların Sporcuların Mineral ve Tiroid Hormon Metabolizmasına Etkisi
- The Effect of High-Intensity Training on Mineral and Thyroid Hormone Metabolism of Athletes

Savaş AYHAN, Ercan TİZAR, Ramazan ERDOĞAN

 
12:30-13:30 KAPANIŞ - ÖDÜL TÖRENİ
- CLOSING - AWARD CEREMONY